ผ้าขาวเปื้อนหมึก
กานนา สงกรานต์ กานต์ วิสุทธสีลเมธี

องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์


องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์

1.หน้าปก

ควรออกแบบให้สะดุดุตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านเลย ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

2.ประวัติส่วนตัว
นำเสนอตัวเองเต็มที่ ประวัติทางด้านสถานศึกษา ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทย รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น personal data และส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ

3.ประวัติทางการศึกษา
ให้เรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุด จนกระทั่งปัจจุบันและผลสรุปของผลการเรียนที่ได้ครั้งล่าสุดควรเน้นเป็นส่วนท้ายที่เห็นเด่นชัดที่สุด(อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วย)

4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับ จากปี พ.ศ.(ในส่วนนี้ไม่ต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้มดูไม่มีจุดเด่น เพราะมันเด่นหมด ควรไปเน้นข้อต่อไปดีกว่า)

5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
เป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ และเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตข้าพเจ้า (ควรใส่หลักฐานลงไปด้วยอาจมีรูปถ่ายประกอบจะดีมาก)

6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
เช่นเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออย่างอื่นใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงาน หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงด้วยจะดีมาก)


7.ผลงานตัวอย่าง
คือ งานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงาน การวิจัยต่างๆ อาจนำเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เป็นต้น

8.ความสามารถพิเศษต่างๆ
ควรโชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯในแต่ละหัวข้อถ้าหากมีการแสดงรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะดีมากๆ ขอให้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนออกมาเป็นที่พึงพอใจของมหาวิทยาลัย การทำ Portfolio จึงน่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้คัดเอาผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เข้าไปเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนต่อ หรือ การทำงานในอนาคตต่อไป.............

Portfolio นั้นสำคัญไฉน

Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน เป็นแฟ้มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำมา ซึ่ง Portfolio มีผลในการคัดเลือกนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรง ดังนั้นจึงควรจัด portfolio ให้มีความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ฝัน

ขั้นตอนการทำ portfolio

1. หน้าปก (ภาพสี)

2. ปกรอง (ขาว-ดำ)

3. คำนำ

4. สารบัญ (องค์ประกอบ)

5. ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว

- ใบประวัติส่วนตัว

- รูปภาพตอนเป็นเด็กสัก 1 รูป

- ใบสูติบัตร

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ส่วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา

- ตารางประวัติการศึกษา

- เอกสารที่ยืนยันการสำเร็จการศึกษา เช่น

ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรูปภาพที่มีนักเรียนร่วมห้องทุกคน

ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมรูปภาพที่มีนักเรียนร่วมห้องทุกคน

ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรูปภาพที่มีนักเรียนร่วมห้องทุกคน

- คำรับรองจากอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แนะนำให้เป็นลายมือของ อ.เองค่ะ)

- ใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.1) แนะนำให้เอา ม.4-ม.6 นะคะ

7. ส่วนที่ 3 : ผลงานที่ได้รับ (แยกเป็นแต่ละด้าน)

ด้านวิชาการ

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านวิชาการ

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

ด้านความเป็นผู้นำ

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านความเป็นผู้นำ

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

ด้านกีฬา

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านกีฬา

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

ด้านศีลธรรมและจริยธรรม

- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้านศีลธรรมและจริยธรรม

- ใบประกาศนียบัตร

- รูปภาพ

8. ใบรองปกหลัง

* คำแนะนำ

ให้จัดใบประกาศนียบัตรปีปัจจุบันขึ้นก่อน แล้วตามด้วยรูปภาพที่อ้างอิงในแต่ละด้าน

หากมีหนังสือคำสั่งที่ได้รับจากโรงเรียนในแต่ละใบประกาศนียบัตร ให้นำมาอ้างอิงด้วย

หากไม่มีรูปเยอะพอที่จะแยกเป็นด้านได้ ให้แบ่งเป็น ส่วนที่ 4 : รวมรูปภาพกิจกรรม

รายละเอียดประวัติส่วนตัว (จากข้อ 5)

ประวัติส่วนตัว (พิมพ์ตัวเล็กๆที่ขวามือบนด้วยว่า

ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่)

(ติดรูปชุดนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว)

ชื่อ(มีคำนำหน้าชื่อด้วย).................นามสกุล...................เพศ..........ชื่อเล่น..............

เกิด(วันที่ เดือน ปีพ.ศ.)............อายุ.................สถานที่เกิด.................................

สัญชาติ..................เชื้อชาติ....................ศาสนา..........................................

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน................................ กลุ่มเลือด...............

ข้อมูลและประวัติครอบครัว


ชื่อ-สกุล

อายุ

อาชีพ

รายได้/ปี

โทรศัพท์

บิดา


มารดา


ผู้ปกครอง


ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องเป็น...........

จำนวนสมาชิกในครอบครัว.............................

พี่น้องร่วมบิดามารดา......................(รวมตนเอง)

1. (ชื่อ-สกุล) (อายุ) (การศึกษา/อาชีพ) (โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/บริษัทที่ทำงาน)

2.

3.

ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน...........................

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................

โทรศัพท์................................................

โทรสาร.................................................

โทรศัพท์มือถือ.....................................

รายละเอียดประวัติการศึกษา (จากข้อ6)

ประวัติการศึกษา

1.................

2................

3..............

เรียงจากอดีตจนปัจจุบันเป็นข้อๆ (ชื่อสถานศึกษา เรียนจากชั้นไหนถึงชั้นไหน คณะ/สาขา/แผนก)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (เป็นข้อๆ เช่น เคยเป็นประธานนักเรียน เป็นเลขาฯห้อง ฯลฯ)

1...................

2..............

3..............

ความสนใจ/กิจกรรมพิเศษ/ชมรม

1..............

2.............

3...........

ผลงานที่ภูมิใจ (ผลงานเด่นๆสัก2-3 ผลงานระดับโรงเรียนขึ้นไป *ไม่เอาแบบได้เรียงความที่ 1 ของห้องนะ เอาผลงานแบบ นักเรียนตัวอย่างของโรงเรียน ยุวทูตความดีของอำเภอ นักกีฬาทีมชาติ)

ความสามารถพิเศษ..................................................

คณะ/สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ (เอาแบบคณะเดียว หรือ 2 คณะที่ใกล้เคียงกันนะ)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ (ส่วนนี้เน้นเด่นๆมาเต็มที่เลย ว่าเคยไปค่ายที่ไหนมา ศึกษาดูงาน ฝึกงานที่ไหนมา บอกระยะเวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัดด้วย)

สำหรับหน้าปกPortfolio แบบสำเนาที่ต้องส่งกรรมการ (สอบสัมภาษณ์แบบคิดคะแนน)

ต้องมีหัวข้อว่า แฟ้มสะสมผลงาน ตามด้วยข้อมูล ชื่อ-สกุล โรงเรียน รหัสที่เราสมัคร รหัสคณะ ชื่อคณะ/สาขาวิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไร(เช่น โควต้านักเรียนเรียนดี โควต้านักกีฬาฯ)ถ้าเข้าอินเตอร์ ใต้หัวข้อ แฟ้มสะสมผลงานใส่คำว่า Portfolio ด้วย และใต้ข้อมูลภาษาไทยแต่ละอย่างใส่เป็นภาษาอังกฤษด้วย หรือข้อมูลอื่นแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วต้องมีรูปนักเรียนติดด้วยนะ

สำหรับหน้าปก Portfolio ฉบับจริงที่เราเก็บไว้กับตนเอง และสำหรับสอบสัมภาษณ์แบบไม่คิดคะแนน (หลังจากAdmission หรือหลังสอบตรง)

ใส่แค่หัวข้อ แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุลก็พอ ถ้าเข้าอินเตอร์ ใส่หัวข้อ Portfolio และชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษด้วย

*** ข้อแนะนำอื่นๆ

1. ถ้าเข้าอินเตอร์ ประวัติและข้อมูลต่างๆ ทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ ใส่หลักฐานผลการสอบ TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเรามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยต้องมีระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจด้วยนะ

2. ถ้าเข้าคณะที่มีการแข่งขันเยอะๆ กรรมการจะไม่มีเวลาเปิดดู Portfolio มาก เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราจะเข้าจริงๆ และผลงานเด่นๆ ระดับใหญ่ๆ ด้วยนะ

หมายเลขบันทึก: 616602เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 02:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 02:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี