"นิเทศคณิต" 27 กันยายน 2559

มาถึงการนิเทศโค้งสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้ว สำหรับวันนี้เป็นการนิเทศวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการสรุปทุกอย่างตั้งแต่ที่ได้ทำการฝึกสอนมาทั้งเทอม ได้มีประเมินแผนของเพื่อน และฟังคำแนะนำในการทำรูปเล่มแผนการสอน มีอะไรๆให้ต้องแก้ไขอีกเยอะแยะ เริ่มตั้งแต่การเขียนส่วนนำของแผนไปจนถึงการบันทึกหลังสอน ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

ส่วนนำ ประกอบด้วย

- ปก

- สารบัญ

ส่วนคำอธิบายรายวิชา

ส่วนโครงสร้างรายวิชา ประกอบด้วย

- ชื่อหน่วย

- มาตรฐานและตัวชี้วัด

- สาระสำคัญ

- ชื่อเรื่องที่สอน

ส่วนกำหนดการสอน ประกอบด้วย

- สัปดาห์ที่

- วัน เดือน ปี

- เรื่องที่สอน เขียนเป็นหัวเรื่องของแผนแล้วตามด้วยชื่อแผน

ส่วนตารางสอน

ส่วนแผนการสอน ให้มีกระดาษขั้นเพื่อบอกจำนวนบทเรียนแต่ละหน่วย

** ที่สำคัญให้เรียงเลขหน้าทุกแผ่น และใน 1 เล่มจะมีจำนวนหน้าสูงสุดไม่เกิน 300 หน้า หากไม่พอให้ต่อเล่ม 2 ในหน่วยถัดไป

ขอขอบพระคุณอาจารย์วงเดือนเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำตลอดมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)