​ชีวิตที่พอเพียง : 2760. บุคคลต้นแบบตำบลท่ากว้าง ตำบลจัดการตนเองอย่างยั่งยืน


นพ. จรัส สิงห์แก้ว และ รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (ที่ผมเล่าใน บันทึกนี้) มาประชุม การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพระดับอำเภอ (DHML 2016) ที่โรงแรมเอเซีย พอพบกันเช้าวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านก็ยื่นหนังสือเล่มเล็กให้ ๒ เล่ม เอามาอ่านที่บ้านแล้วชื่นใจ


เพราะเป็นเรื่องราวของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับตำบลสองคน คือกำนันจิตกัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร กับนายกเทศมนตรี ชัชวาล โพธิยอด แห่งตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


เราต้องการบุคคลต้นแบบ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดท้องถิ่นจัดการตนเองแบบนี้ เต็มทั้งแผ่นดิน


ผมเดาว่า เพราะท่านทั้งสองได้คุกคลีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับคุณหมอจรัสและ รศ. วิลาวัณย์ และ ขบวนการ DHML จึงเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่มองว่า สุขภาพ เป็นเรื่องของเจ้าของตัวตน เจ้าของพื้นที่ ที่จะร่วมกันลุกขึ้นดำเนินการ “จัดการตนเอง” มากกว่าเป็นเรื่องของการรอรับบริการหรือการหยิบยื่น


ที่พิเศษคือ ทั้งสองท่านเป็นทั้ง “ผู้นำในระบบ” และ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ทำให้ผมคิดว่า หากมีกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ในระดับพื้นที่ ระบบใหญ่ที่ค่อนข้าง top-down / command & control ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคจนทำงานพัฒนาแบบบูรณาการ หรืออย่างเป็นองค์รวม เพื่อประโยชน์สุขของคนในพื้นที่ไม่ได้


กระบวนทัศน์ที่ถูกต้องและอ่อนโยน ไม่ขัดขืนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบใหญ่ คือ “กระบวนทัศน์เรียนรู้” โชคดีที่ DHML – District Health Management Learning ใช้ยุทธศาสตร์นี้ และหลักการสำคัญของ “การเรียนรู้” ที่ใช้ คือ context-based learning หรือเรียนในบริบทจริง จึงยิ่งมีพลัง


เพราะ “บริบทจริง” มันไม่แยกระหว่างเรื่องสุขภาพ กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิต หนังสือ บุคคลต้นแบบตำบลท่ากว้าง ชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงเล่าเรื่องราวที่เทศบาลตำบลท่ากว้างดำเนินการหลากหลายด้าน เช่นการจัดการขยะ โครงการงานศพงดเหล้า กิจกรรมสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในตำบล รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านแก่คนชรา หรือผู้ป่วยติดเตียง ดังในเว็บไซต์ของเทศบาล ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒๖ ส.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Is it possible to make those books available online or for download - free?

Thailand needs more of those people so if we can make these role models really 'visible' we should.