ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ เรื่อง การสหกรณ์


  1. วันที่ 20 กันยายน 2559

ให้สัมภาษณ์ ร.อ. หญิง ชัชญา วงศ์สรรค์ นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เกิดประสิทธิผล ตามแนวทางพุทธธรรม”

พีระพงศ์ วาระเสน
21 กันยายน 2559
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)