GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ครูชี้นักเรียนช่วย

ครูชี้นักเรียนช่วย    สร้างบรรยากาศห้องเรียน

        การจัดกิจกรรมในห้องเรียนระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนจะช่วยให้เกิดความคิด  ความรัก  ความเสียสละ  และเอื้ออาทรต่อกันเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน   ซึ่งย่อมจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี   การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เพราะจะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้จากครูที่พูดไม่ได้

วิธีดำเนินการ

      1. ประชุมนักเรียน

      2.  สรุปข้อคิดเห็นกิจกรรมที่สมควรดำเนินการ

              2.1  กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา

              2.2  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

              2.3  กิจกรรมรักการอ่าน

              2.4  กิจกรรมรักเพื่อน

              2.5  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ

      3.  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

              3.1  ตั้งหัวหน้ากิจกรรม

              3.2  กำหนดภาระงานในแต่ละกิจกรรม

     4.  ดำเนินกิจกรรม

             4.1  กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา

                      - จัดหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดในแต่ละวัน

             4.2  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

                      -  จัดบอร์ดให้ความรู้ต้านยาเสพติด

                      -   เล่นกีฬา

                      -  บันทึกสถิติการเล่นกีฬา

             4.3  กิจกรรมรักการอ่าน

                     -  จัดมุมหนังสือ

             4.4  กิจกรรมรักเพื่อน

                     -  จัดบอร์ดวันเกิดเพื่อน

                     -  แบ่งปันความรู้

                     -  จัดทำเกียรติประวัติยกย่องนักเรียนทำความดี

             4.5  สรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม

 

   ***   นักเรียนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  และเป็นคนดีของสังคม  ***

 

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61584
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ครับ สมกับรางวัลครูดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ ยืนยันครับ ก็บรรยากาศในห้องที่ปรึกษาของคุณพี่เป็นอย่างที่เขียนจริงๆ ลองแอบมาดูได้เลย

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ขอชื่นชม เยี่ยมมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ