ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

<p “=””><p “=”“>ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551
จากการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรในโรงเรียน พบว่ามีปัญหาการใช้หลักสูตรค่อนข้างน้อย เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะยึดตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการนำหลักสูตรไปใช้ในการสอน ครูสอนตามโครงสร้างเวลาเรียน และมีการวัดการประเมินผลที่ชัดเจนตามหลักสูตร แต่ยังมีบางประเด็นที่ยังพบว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากการนำหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรมีสาระท้องถิ่นน้อย จากโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา พบว่าในรายวิชาเพิ่มเติม ไม่มีรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ แต่จะเน้นวิชาภาษาต่างประเทศ ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ในบางรายวิชาครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกแต่จะสอนตามความรู้ความสามารถมากกกว่า ครูไม่ค่อยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครูไม่ค่อยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ครูยังไม่ค่อยใช้วิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูใช้สื่อในการเรียนการสอนน้อย ครูใช้สื่อจากการผลิตสื่อเองและใช้เทคโนโลยีในการสอนแต่ยังขาดสื่อที่เป็นของจริง จากสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้จริง 4. ด้านการวัดและการประเมินผล การประเมินตัวหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสาระท้องถิ่นน้อย ครูขาดความรู้และขาดเทคนิคการวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 5. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรน้อย


</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนความเห็น (0)