: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ ตามหลัก 3 อ โรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

มนัสดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทนำ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อรังนับเป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประชากรอายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไปมี เส้นรอบพุงเกิน 9.3 ล้านคน และเป็นโรคอ้วนลงพุง 6 ล้านคน เส้นรอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุก 5 cm. มีโอกาสเป็นเบาหวาน 3-5 เท่า จากรายงานภาวะสุขภาพของคนไทยปี 2557 พบว่าคนไทยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในรอบ 2 ทศวรรษเมื่อเทียบกับ 10 ประเทศในเอเชียชายไทยอยู่ในอันดับที่ 4 หญิงอยู่อันดับที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มจะนำไปสู่โรคเรื้อรังในอนาคต และจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังของเวชสถิติโรงพยาบาลบรบือพบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษาโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 4,603 ราย โรคเบาหวาน 4,376 ราย ค่าใช้จ่ายปีละกว่า 10 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่

วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)

กลุ่มเป้าหมาย อสม.กลุ่มเสี่ยงสูงในเขตตำบลหนองสิมที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ จำนวน 30 ราย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

สถิติใช้ Paired t-test


กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
การอภิปรายผล

จากการปฏิบัติธรรม ฝึกโยคะ ละอาหารหวานเช้าลดอาหารมันเค็มเป็นเวลา 6 เดือนภาคีเครือข่ายในชุมชนเป็นพี่เลี้ยงในการเสริมพลังให้เกิดการ ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง พบว่า ดัชนีชี้วัดความสุขเพิ่มขึ้น ค่าสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 100

ผลการประเมินระดับดัชนีมวลกาย (BMI) กลุ่มเสี่ยง ลดลง ร้อยละ 66.7 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =0.01) ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 80.0 ระดับความดัน Diastrolic BP ลดลงร้อยละ 6.7 ทั้งสองตัวแปรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.00) มีรอบเอวลดลง ร้อยละ 66.7 ระดับไขมันดี(HDL) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.0 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04 ) ตรวจ FBS และวัดความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนควรขยายโครงการออกไปยังรพ.สต.เครือข่ายเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน

เอกสารอ้างอิง

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.(2557).การทบทวน

วรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.นนทบุรี:บริษัท อาร์ต ควอลิไฟท์ จำกัด.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น.(2557).เอกสารประกอบการประชุม การดูแลผู้ป่วย

โรคเรื้อรังในระบบบริการปฐมภูมิ.ขอนแก่น:หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

โรงพยาบาลบรบือ.(2555 – 2557).เวชระเบียนรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศูนย์สุขภาพชุมชน

โรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.

อภิชัย มงคล, ยงยุทธ วงศ์ภิรมณ์ศานติ์ และคณะ.(2552).รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบ

ดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย(Version 2007): กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.โรงพิมพ์ชุมชน

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " สุขภาพ " ต้องมาก่อนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

คุณยายงานเยอะมาก

ดีใจที่ทำโครงการดีๆ

รอเชียร์อีกครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์


ทีมงานเข้มแข็งเพื่อสุขภาวะที่ดีของมวลชน ชื่นชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะพี่ใหญ่