ขาดความรับผิดชอบ

อัมพร
การแก้ปัญการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน
หัวข้อวิจัย       เรื่อง  นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำบริเวณที่ได้รับมอบหมาย   ผู้วิจัย                      นางอัมพร   แสงดี   ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล )                                 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ข.   ความเป็นมาและสภาพของปัญหา                 เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ข. และได้มอบหมายให้นักเรียนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ในห้องเรียน รวมทั้งการทำความสะอาดห้องเรียน การดูแลรับผิดชอบการทำบริเวณสวนหย่อมข้างเสาธงชาติ และสวนวิทยาศาสตร์  พบว่าการทำบริเวณต่าง ๆ ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร และยังมีนักเรียนบางคนมาโรงเรียนสาย ไม่รับผิดชอบหน้าที่   วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา                 ดังนั้นดิฉันจึงคิดวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณลักษณะที่ดี โดยใช้วิธีการดังนี้                 1.   ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ข. แจ้งข้อตกลงและหน้าที่ที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ 2.   ให้นักเรียนเลือกบริเวณที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ ดูแลทำความสะอาด ตามโครงการเยาวชนคน        ดีศรีสุพรรณ เป้าหมายที่ 1  และ  2 3.   แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถ้านักเรียนไม่รับผิดชอบจะไม่ผ่านเกณฑ์ 4.   ทำแบบบันทึกการรับผิดชอบหน้าที่ และบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 5.   สรุปความรับผิดชอบของนักเรียนเป็นรายเดือน  แจ้งให้นักเรียนทราบ และชมเชยนักเรียนที่มี       ความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ   ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา                 1.   นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งอยู่ในโรงเรียน บ้าน และสถานที่ทั่วไป                 2.   นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบบริเวณที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี                   3.   นักเรียนมีความตระหนักในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ข้อเสนอแนะ                 1.   ควรส่งเสริมการแสดงออกผู้มีพฤติกรรมดีด้วยวิธีการต่างๆ ทุกๆ คนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง                 2.   การจัดการเรียนการสอนควรแก้ปัญหา พัฒนาทุกเรื่อง จึงจะได้ชื่อว่า เป็นครูนักวิจัย ----------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขาดความรับผิดชอบ

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 61433, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:28 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)