​ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์


ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดี มึคุณภาพ รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัย จากสภาพแวดล้อมของสังคม ที่มีระเบียบวินัย ซึ่งจะเห็นได้จากตลอดเส้นทางที่ผมเดินทางไปเรียน และกลับบ้าน จะเห็นนักเรียนชาว จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย อยู่เต็มไปหมดทั้งในระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจะมีแผนกนักศึกษาต่างชาติ คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การจัดหาที่พัก ตลอดจนการคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่นๆระหว่างการศึกษา

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ๑) การศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุเข้าโรงเรียน ๒) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ๕ ขวบ ถึง ๑๗ ปี และ ๓ ) การศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพ .

Year

Age on March 31

Old system

School type

1

5

Junior 1/Primer 1

Full Primary School

Contributing Primary School

Composite school

2

6

Junior 2/Primer 2

3

7

Standard 1

4

8

Standard 2

5

9

Standard 3

6

10

Standard 4

7

11

Form 1/Standard 5

Intermediate school

Year 7–13 secondary school /

Secondary school with intermediate

8

12

Form 2/Standard 6

9

13

Form 3

Secondary school

10

14

Form 4

11

15

Form 5

12

16

Form 6

13

17

Form 7

อ้างอิงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_New_Zea...

๑.การศึกษาปฐมวัย

ที่นิวซีแลนด์เป็นการศึกษาแบบสมัครใจ โดยส่วนใหญ่พ่อแม่ที่ไม่สามารถดูแลลูกได้จะนำลูกไปเข้าเรียนที่ Early childhood education (ECE) ซึ่งพ่อแม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งรัฐบาลหรือ เทศบาลจะสนับสนุนเงินบ้างบางส่วน แต่บางโรงเรียนสำหรับคนยากจนรัฐบาลก็สนับสนุนเงินให้ทั้งหมด


๒.การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาภาคบังคับแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่ year ๑ ถึง year ๑๓ จัดการศึกษาโดยยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะมีการศึกษาที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการเรียนการสอน ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement

๒.๑ ประถมศึกษา

ประถมศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียน ๘ ปี ที่นี่เรียกว่าปี Year ๑ – year ๘ จะเริ่มตั้งแต่อายุ ๕ ขวบไปจนถึง ๑๒ ปี ถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วน่าจะนับอนุบาลเข้าไปด้วย ๒ ปี กับระดับประถมอีก ๖ ปี เป็น ๘ ปี เท่ากัน เป็นการศึกษาที่จัดให้ฟรีสำหรับประชาชนชาวนิวซีแลนด์ แต่ผมลองถามโฮสต์ดู โฮสต์จะบอกว่า จริงๆ แล้วครอบครัวก็จะจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอุปกรณ์ ค่าเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้ๆ บ้าน สามารถเดินไปเรียน หรือนั่งรถเมล์โรงเรียน (รถเมล์แปลงกายเป็นรถโรงเรียนเวลาเช้าๆ เย็นๆ )

๒.๒ มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา เรียน ๕ ปี Year ๙ – year ๑๓ เริ่มตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ถึง ๑๗ ปี ถ้าเทียบกับบ้านเราตอนนี้มัธยมศึกษาประเทศไทยเรียน ๖ ปี ม.๑ ถึง ม.๖ โดยแบ่งเป็นมัธยมต้น ๓ ปี มัธยมปลายอีก ๓ ปี แต่ที่นิวซีแลนด์เรียน ๕ ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน ในย่านที่ผมพักอยู่มีโรงเรียนแยกหญิงและชาย ชื่อโรงเรียน The Westlake girls ,The Westlake boys School โดยส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในนิวซีแลนด์ จะมาเรียนในระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และสอบมาตรฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือเตรียมเพื่อไปศึกษาต่ออุดมศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกาอังกฤษ หรือออสเตรเลีย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ประมาณ 400 แห่ง ทั้งโรงเรียนของรัฐบาล กึ่งรัฐบาลและเอกชน สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจึงคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน เพื่อสอบให้ได้ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาที่รัฐบาลกำหนด นักเรียนทุกคนเมื่อจบระดับฟอร์ม 5 นักเรียนจะต้องสอบไล่ข้อสอบมาตรฐานกลางของประเทศ (School Certificate Examination) จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับประกาศนียบัตร เรียกว่า School Certificate และเมื่อเรียนจบฟอร์ม 6 ต้องสอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ Sixth Form Certificate เมื่อจบฟอร์ม 6 นักเรียนระดับฟอร์ม 7 เป็นนักเรียนปีสุดท้ายในระดับโรงเรียนมัธยม นักเรียนจะต้องสอบ Bursary and Scholarship Examinations เพื่อใช้ผลคะแนนสอบในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

๓.การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ทั้งยังต้องมีผลการเรียนในระดับที่สถาบันต้องการ โดยการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ การศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

ระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันการศึกษาจะมีการสอนเนื้อหาทางวิชาการและการวิจัย ในสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียน โดย:

  1. ระดับปริญญาโท ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
  2. ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

แหล่งอ้างอิง

หมายเลขบันทึก: 612651เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 14:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 14:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท