โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนฯ


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ(Symposium)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นันทา โพธิ์คำ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธีถึงรายละเอียดของการจัดโครงการ ความว่า การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการที่หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ


1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดนิทรรศการด้านสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสาขาการศึกษาปฐมวัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นการประชุมสัมมนากำหนดจัด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 250 รูป/คน

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
1. โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ที่ให้เกียรติร่วมจัดนิทรรศการ จัดการแสดงของนักเรียนอนุบาลในพิธีเปิดโครงการ

2. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดรายการแสดงร่วมในพิธีเปิดโครงการ

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร

4. สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์การจัดนิทรรศการและวิทยากรซึ่งเป็นครูต้นแบบสาขาการศึกษาปฐมวัย

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการ

หลังจากที่เปิดโครงการแล้วประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในห้องประชุมด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)