160802-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Time

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TIME

(CCD) อธิบาย การใช้ “TIME”

เพื่อการวัด ชั่วโมง/วัน/ปี และอื่นๆ

‘It seemed like a long period of time.’

‘More time passed.’


ไม่ใช้ “Time” เมื่อกล่าวว่า “บางสิ่งต้องใช้เวลานานแค่ไหน หรือมีอยู่ถึงเมื่อใด”

เช่น ไม่ใช้ว่า “The course took two years’ time” หรือ “Each song lasts ten minutes’ time.”

ให้ใช้ว่า “The course took two years” หรือ “Each song lasts ten minutes.”

‘The whole process probably takes twenty five years.’

‘The tour lasts 4 hours.’


อย่างไรก็ดี สามารถใช้ “time” เมื่อกล่าวว่า “อีกนานแค่ไหนก่อนบางสิ่งจะเกิดขึ้น”

เช่น อาจกล่าวว่า “We are getting married in two years’ time.’

‘The exchange ends officially in a month’s time.’

In a few days’ time she may change her mind.’


ตามปกติ ใช้ “time” เป็น นาม นับไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่ใช้ “a” ร่วม

เช่น ไม่ใช้ว่า “I haven’t got a time to go shopping”

ต้องใช้ว่า “I haven’t got time to go shopping.”

‘I don’t know if we’d have time for tea.’


อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ “a” ร่วมกับ Adj. และ “time”

เมื่อคุณแสดงว่า “บางสิ่งใช้เวลานานแค่ไหน” หรือ “มีอยู่ถึงเมื่อใด”

เช่น สามารถใช้ว่า “บางสิ่ง takes a long time หรือ “takes a short time.”

‘The proposal would take quite a long time to discuss in detail.’

‘After a short time one of them said ‘It’s all right, we’re all friends here.’


ยัง สามารถใช้ การแสดงออกเช่นนี้ ร่วมกับ “for” หรือไม่ก็ได้ ให้เป็น “adverbial phrases”

‘He’s going to have to wait a very long time.’

‘They worked together for a short time.’

‘You’ve only been in the firm quite a short time.’


ถ้าคุณมีความสนุกขณะกำลังทำบางสิ่ง

สามารถกล่าวว่า “You are having a good time.”

‘Downstairs, Aneesa was having a wonderful time.’

Did you have a good time in Edinburgh?’

ในประโยค ลักษณะนี้ จำเป็นต้อง มี “a”

โดย ไม่ใช้ว่า “Aneesa was having wonderful time.”


และใช้ “time’ ร่วมกับ “the” หรือ “that” และ “a qualifier”

เมื่ออ้างอิง “โอกาส ที่บางสิ่งได้เกิดขึ้น” หรือ “จะเกิดขึ้น”

‘By the time the waiter brought their coffee, she was almost asleep.’

‘Do you remember that time when Adrian phoned up?’


เมื่อใช้ “time” ในความหมายนี้ สามารถใช้ คำเช่น “first” หรือ “last” นำหน้า

‘It was the first time she spoke.’

‘When was the last time I saw you?’


วลีเช่น “the first time” และ “the next time” บ่อยครั้งเป็น วลี “adverbial”

The next time he would offer to pay.’

The second time I hired a specialist firm.’

วลีเช่นนี้ โดยไม่มี “the” ถือเป็น “adverbial” ด้วยเช่นกัน

‘You’ll see a difference next time.’

Next time you will do everything right.’


เมื่อบางสิ่ง เกิดขึ้น “on time”

หมายถึง “เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในเวลาที่ถูกต้อง หรือตรงตามกำหนด”

‘He turned up on time for guard duty.’

‘Their planes usually arrive on time.’


อย่าสับสน คำ “on time” กับ “in time”

ถ้า “in time” สำหรับเหตุการณ์หนึ่ง หมายถึง “ไม่สายไปสำหรับเรื่องนั้น”

‘We’re just in time.’

‘He returned to his hotel in time for a late supper.’


ถ้า บางสิ่ง เช่น “งาน” หรือ “หน้าที่” ทำได้เสร็จ “in time”

หมายถึง “ทำได้เสร็จ ที่ หรือก่อน เวลา” ที่กำหนดว่าควรจะเสร็จ

‘I can’t do it in time.’


วลี “in time” ยังมีความหมายอีกประการ

เมื่อใช้ เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่งจะต้องเกิดขึ้นในที่สุด หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน”

In time the costs will decrease.’

In time I came to see how important this was.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)