ถอดรหัส บริษัทประชารัฐสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด คือ การขยายผลทฤษฏีใหม่ขั้นที่ สาม ​ให้ครอบคลุมมากกว่าเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนคนไทยโดยรวม

ถอดรหัส บริษัทประชารัฐสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด คือ การขยายผลทฤษฏีใหม่ขั้นที่ สาม
ให้ครอบคลุมมากกว่าเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนคนไทยโดยรวม


จากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 3 มิถุนายน 2559
“การตลาดที่มีบริษัทประชารัฐที่ว่านั้นไปทำเองมันก็จะได้เข้มแข็งขึ้น วันหน้าเขาก็กลายเป็นจากตรงนี้ไปเป็นธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ขึ้นมา เผลอ ๆก็จะเป็นเถ้าแก่ใหม่ ทุกจังหวัด ก็ต้องเข้าใจอีก

เมื่อวานถามเขา เขาบอกยังไม่เข้าใจว่าจะไปทับซ้อนกับสหกรณ์เขาหรือเปล่า ก็พวกนี้จะไปทำเชื่อมต่อกับสหกรณ์เขานะแหละ เขาก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยไปอยู่ข้างบนด้วย 100 % ของบริษัท Holding นั้น 76 % มาจาก 76 จังหวัด ไปอยู่ข้างบน ข้างล่างก็มีคนละจังหวัดอยู่แล้ว มันก็เป็นการเชื่อมต่อไม่ใช่เอาข้างนอกเขามายึดครอง”

http://thainews.prd.go.th/centerweb/VOD/VODList?VN...

บริษัทประชารัฐสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ทับซ้อนกับสหกรณ์ เพราะ จะเชื่อมโยงกัน ไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพลังประชารัฐ โดยจะทำงานช่วยชุมชนในเรื่องบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและมาตรฐานการรับรองสินค้า

ช่วยการบริหารขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน สร้างความต้องการและหาช่องทางการตลาด การจัดจำหน่ายและเชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/102750-102750

ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

หลักการและแนวทางสำคัญ เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน
เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง หลากหลายลดความเสี่ยง ไม่ผลิตเชิงเดี่ยว

ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ


ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ สอง

เกษตรกรรวมพลังกัน ทำธุรกรรม เพื่อการประหยัดเนื่องจากระดับขนาด (economies of scale) จากการรวมกัน ไม่ว่าจะประหยัดเรื่องต้นทุน logistics ทั้งทางด้านรวมกันขาย (supply chain) และรวมกันซื้อ (demand chain) เพื่อส่งผ่าน คุณค่า (value) เป็น โซ่คุณค่า (value chain)

โดยรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการในด้าน การผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา


ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ สาม

เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น บริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/King_11_3.aspx
ผู้เขียน มาความเห็นว่า การตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัดนั้น เป็นแนวทางเดียวกันกับทฤษฏีใหม่ขั้นที่ สาม
แต่กว้างขวางกว่า เพราะไม่เพียง เรื่อง การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่ได้รวมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาด้วย

ความสำเร็จของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จำกัด ก็จะต้องคำนึงถึง ต้นทางเพื่อลดความเสียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการ หรือ เกษตรกรแต่ละรายก่อน โดยการผลิตที่หลากหลาย ตามแนวทางเดียวกับทฤษฎีใหม่ขั้นต้น รวมกับการท่องเที่ยวชุมชน


จากนั้นก็ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากระดับขนาด (economies of scale) จากการรวมกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์(ทุกประเภท) เพราะรวมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย

เมื่อเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว ก็มีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่ง มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลักษณะเดียวกับทฤษฏีใหม่ขั้นที่ สาม โดยรวมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาด้วย


พีระพงศ์ วาระเสน ผู้วิเคราะห์เชื่อมโยง
FB_peeraphong varasen
5 มิถุนายน 2559 เวลา 20.15 น.


วันนี้ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ วอลเลย์บอลหญิงไทย เข้าชิงกับ ชนะเลิศ กับ จีนการแข่งขัน Montreux Volley Masters 2016 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้เขียน ต้องขออนุญาตไปเตรียม ยาลม ยาดม ยาหม่อง เพื่อเชียร์ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงไทย
เพราะไทยชนะตุรกีมาเมื่อคืนวานนี้ ตื่นเต้นสุด ๆ หัวใจจะวาย ขอส่งแรงใจไปเชียร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (1)

เห็นด้วยกับเรื่องที่เขียน และช่วยเชียร์วอลเล่ย์บอลหญิงด้วย แต่เชียร์ไม่จบนะคะ เมาลูกตบหลับไปก่อน (ฮา)