๑๐๑๙ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของจังหวัด ภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของจังหวัด (จังหวัดปลอดบุหรี่) ระดับเขต ๑๑ ,๑๒ (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของจังหวัด (จังหวัดปลอดบุหรี่) ระดับเขต ๑๑ ,๑๒ (ภาคใต้)


โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ 14 จังหวัดในเขตสุขภาพ 11 , 12 จังหวัดละ 1 คน , นักวิชาการที่ดูแลเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดละ 1 คน , เครือข่ายภาคประชาชน ที่ดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบ จังหวัดละ 1 คน , ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบของ สคร. สครละ 2 คน , ผู้ตรวจราชการ/ผู้อำนวยการสำนักเขตสุขภาพ/ผู้รับผิดชอบงานระดับเขต 2 คน , เครือข่ายภาคประชาชน ที่ดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบระดับเขต เขตละ 1-2 คน มีผู้เข้าร่วมรวม 52 คน

ศจย. www.trc.or.th

๑๖ พ.ค.๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถอดบทเรียนคนทำงานขับเคลื่อนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ทีมงานครับ

รออ่านอีกครับ