สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ไม่เหมาะกับดินเหนียว

สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ไม่เหมาะกับดินเหนียว

ประโยชน์ของสารอุ้มน้ำ “โพลิเมอร์” นับว่ามีประโยชน์ต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง จากคุณสมบัติที่สามารถดูดน้ำเข้าไปกักเก็บได้มากถึง

แต่คุณสมบัติของสารอุ้มน้ำ “โพลิเมอร์” นั้นจะไม่เกิดประโยชน์ หรือไม่เหมาะสมเลยเมื่อเราจะนำมาใช้กับดินเหนียว ที่มีคุณสมบัติในการดูด อุ้ม กักเก็บน้ำได้ดีอยู่แล้ว เพราะจะยิ่งทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและความเสียหายจากการระบายถ่ายเทน้ำได้ยากของดินเหนียว ดินเหนียวส่วนใหญ่บางทีก็เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากแม่น้ำ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเปรี้ยว ดินกรด ควรจะแก้ความเปรี้ยวของเขาเสียก่อน ด้วยกลุ่มของวัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล, ปูนเปลือกหอย, ปูนเผา, ปูนขาว, โดโลไมท์และฟอสเฟตให้ดินมีสถานะเป็นกรดอ่อนๆ (พีเอช

สรุปสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ พี่น้องเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ เขตชลประทาน เป็นพื้นที่ดินทราย ดินร่วน มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุน้อย ไม่อุ้มน้ำ อยู่ในฤดูที่แห้งแล้ง จึงควรใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เมื่อจะเพาะปลูกในไปรองก้นหลุมประมาณหลุมละครึ่งหรือหนึ่งลิตร หรือคลุกกับดินปลูกในอัตรา ดินปลูก

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศ และแสงแดดความเห็น (0)