PMAC 2016 : Priority Setting for Universal Health Coverage


ในการประชุม PMAC 2016 เรื่อง Priority Setting for Universal Health Coverage ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดทำวารสารฉบับพิเศษเพื่อการประชุมนี้ โดยร่วมมือกับวารสาร Health Systems & Reform สามารถอ่านวารสารฉบับนี้ได้ ที่นี่

สำหรับ PMAC 2017 จะมีการจัดทำวารสาร WHO Bulletin ฉบับพิเศษ อ่าน call for paper ได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒ เม.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)