ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่8)

การลงพื้นที่ในวันนี้

เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

หัวข้อ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้เคมี


การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

หมายถึงการใช้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน และจุลินทรีย์
เพื่อควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม


จุดมุ่งหมายของการควบคุมพืชโดยชีววิธี

คือการลดความหนาแน่นหรือระดับประชากรของศัตรูพืชให้อยู่ด้อยกว่า
ระดับเศรษฐกิจ แต่จะไม่มุ่งในการกำจัดให้หมดสิ้นไปวิทยากรได้นำไส้เดือนฝอยมาให้ชาวบ้านได้ดู
มี 2 ประเภทคือ ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
ไส้เดือนฝอยมีขนาดเล็กถึง 0.07 มม.


ไส้เดือยฝอนมีขนาดเล็กมากถึงขนาดต้องใช้แว่นขยายส่องบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)