วิวัฒนาการของวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน


ในการประชุมสภา มช. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ผมได้เรียนรู้ วิวัฒนาการของวิชาการ ด้านการสื่อสารมวลชน ๓ ยุค คือยุคสิ่งพิมพ์ ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และยุคดิจิตัล

เริ่มต้นด้วยยุคสิ่งพิมพ์ วิชาการเน้นที่การทำหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ในยุคอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการทำวิทยุและโทรทัศน์ บัดนี้เข้ายุคดิจิตัล สื่อที่ฟู่ฟ่าที่สุดคือ โซเชี่ยลมีเดีย

การสื่อสาร ตัวสื่อ และพฤติกรรมการรับหรือใช้สื่อในสังคม เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่งที่เปลี่ยนช้าที่สุดคือ วงการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เช้าวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ผมได้รับทราบข่าวว่า สำนักพิมพ์ The Independent ประกาศเลิกจัดทำ นสพ. ฉบับกระดาษ ดัง ข่าวนี้ กลายเป็น นสพ. ระดับชาติแห่งแรกของอังกฤษที่เข้าสู่ นสพ. Digital เด็มตัววิจารณ์ พานิช

๒๗ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)