บทบาทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการเรียนการสอน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างมาก จะเห็นได้ชัดจากการลดบทบาทของครูผู้สอนจากเป็นผู้จักการชั้นเรียน และควบคุมการเรียนการสอน เปลี่ยนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถสร้างวิธีการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยความสะดวกและให้คำชี้แนะเท่านั้น

เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายขนาดต่างๆ โดยทุกเครือข่ายจะมี เครื่องแม่ข่าย หรือโฮสต์ (Host) ด้วยความสะดวก ประหยัดเวลาและใช้ข้อมูลได้ที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่าย มีการแบ่งบันข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเสมือนชุมชนออนไลน์ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะยังคงมีอยู่ในระบบการศึกษาแต่ก็

ยอมรับกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเดิมที่เป็นห้องเรียนมีผนังล้อมรอบก็จะเป็น school without wall และเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนมาเป็นแนวการเรียนการสอนแบบกระตุ้นให้เรียน

และค้นคว้าเป็นทีม (Stimulate team-based learning)

ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของอินเตอร์เน็ตต่อการศึกษา คือการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การค้นหาข่าวสาร ข้อมูลต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มี web site ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ละ web site ก็ให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ รวมถึงรูปแบบระบบห้องสมุด digital library ที่มีหนังสือในเรื่องต่างๆเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ให้อ่านและค้นคว้าได้ online การใช้ email ช่วยให้การติดต่อข่าวสาร ระหว่างนักวิชาการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าเหมือนแต่ก่อน ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักวิชาการในสาขาเดียวกันทั่วโลกเป็นไปได้ การเรียนแบบ online ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามขีด ความสามารถของตนเอง ใครมีความสามารถมากก็เรียนได้เร็วกว่า นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้อง ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นผ่านการใช้ email หรือ discussion group

ด้วยเหตุนี้เครือข่ายการเรียนรู้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย และครอบคลุมหลายๆด้านมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ สคูลเน็ต อีเลอร์นนิ่ง โกทูโนว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัดเช่นกัน เช่น การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมากเกินไป ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้สอนต้องมีการวางแผนการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีความรู้ความชำนาญที่จะเลือกใช้อย่างเหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเรียนการสอนความเห็น (0)