จากผลงานวิจัยสู่นโยบายการศึกษา


ข่าว New education think tank wants research to drive U.S. education policy ในเว็บไ๙ต์ของวารสาร Science เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘บอกเราว่านโยบายการศึกษาเป็นเรื่องการเมืองว่าด้วยอุดมการณ์ ทำให้ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไม่เพียงพอที่จะให้วงการนโยบายการศึกษานำเอาไปใช้ ต้องการ Knowledge Broker ด้านนโยบายการศึกษา

นั่นคือที่มาของการตั้งสถาบัน Learning Policy Institute โดยศาสตราจารย์ Linda Darling-Hammond ผู้ทรงชื่อเสียง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิการกุศล

ผลการวิจัยบอกหลักฐานชัดเจนว่านโยบายแบบไหนไร้ผล แบบไหนได้ผล แต่ฝ่ายกำหนดนโยบายก็ยังย่ำเท้า อยู่กับนโยบายที่มีหลักฐานบอกว่าไม่ได้ผล เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เพราะมีมิติด้านอุดมการณ์และผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องวิจารณ์ พานิช

๘ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)