160329-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Replica & copy / republic & democracy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Replica & copy

Replica นาม (AHD) หมายถึง a copy หรือ งานศิลปะ ที่ทำขึ้นใหม่

โดยเฉพาะเมื่อกระทำโดยศิลปินผู้เป็นเจ้าของงาน หรือ ที่ทำขึ้นในขนาดที่เล็กกว่า ต้นแบบ

(DPWE) ให้ความหมาย replica เพิ่มเติมอีกว่า

ศิลปินเจ้าของงาน ทำเองหรือเป็นผู้กำกับดูแลให้ผู้อื่นกระทำ

โดยที่ Copy หมายถึง สำเนา ที่กระทำโดยบางคนที่ไม่ใช่ศิลปินเอง

โดยใช้อุปกรณ์ คือเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ไม่อาจทำงาน replica ได้


Republic & democracy สองคำที่ใช้แทนกันได้

โดย United States อ้างว่าเป็นประเทศ democracy เช่นเดียวกับที่บ่อยครั้งเป็น republic

เมื่อเริ่มต้นเป็นประเทศ republic ซึ่งแปลความหมายว่า

รัฐที่ซึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพื่อใช้อำนาจผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไป

“I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands….”

ขณะที่ Democracy คือ a state ที่ซึ่งอำนาจสูงสุด อยู่ที่ปวงชนและเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น

ความแตกต่าง อยู่ที่ “Government by elected representative” และ “Government by the people”

โดยหลักการ สหรัฐ คือประเทศที่เป็นทั้ง republic และ democracy

แต่ผู้ระมัดระวังการใช้ภาษา ยังให้มีความแตกต่างระหว่างสองคำนี้

ความหมายเฉพาะของทั้ง republic และ democracy ไม่มีอย่างชัดแจ้ง

เว้นแต่ที่ใช้เป็นชื่อของ พรรคการเมือง

โดยที่นักการเมืองแต่ละพรรคต่างกล่าวว่า

“Vote the Democratic ticket because this country is a democracy

และ “Vote the Republican ticket because this country is a republic

คำแนะนำ คือ ไม่เลือกทั้งสองฝ่าย เพราะต่างเล่นลิ้นกับคำพูด

(WCD) อธิบายว่า นาม republic คือรูปแบบหนึ่งของการปกครองประเทศ ที่ซึ่งไม่มี ราชาหรือราชินี

อำนาจของ government และการออกกฎหมาย และอื่นๆ มอบให้กับตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่า

ที่ได้เลือกไว้ เช่น ประธานาธิบดี สมาชิกสภา และอื่น เป็น adj. Republican

นาม democracy พหูพจน์ democracies คือรูปแบบหนึ่งของการปกครองประเทศ ที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนอย่างเสรีเพื่อเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

นาม democrat คือนักประชาธิปไตย คือผู้เชื่อในหลักการของประชาธิปไตย

เป็น adj. = democratic เกี่ยวกับหรือเป็นของ ปกครองโดย หรือแบบฉบับของ ประชาธิปไตย

เชื่อในความเสมอภาคของสิทธิ

เป็น adv. Democratically = ปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย (following democratic principles.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)