สังคมผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าทำให้สามารถเพิ่มสวัสดิการแก่ประชาชนได้มากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข อนามัยโรงพยาบาลและการคมนาคมขนส่งได้อย่างทั่วถึง ขณะที่ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ มีการศึกษารู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ทำให้ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น ค่านิยมและทัศนคติภายใต้ในยุคที่มีการแข่งขัน ค่านิยมและทัศนคติของสังคมเปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงมีการแต่งงานลดลง หรือมีการหย่าร้างเพิ่มขึ้น มีบุตรน้อยลงทำให้อัตราการเกิดลดลงโครงสร้างสังคมเปลี่ยนไปมีวัยเด็กน้อยลงขณะที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น

1. การเกษียณอายุการงาน การที่ต้องหยุดทำงานที่เคยทำอยู่เป็นประจำ เพราะเหตุอายุครบกำหนดที่หน่วยหน่วยงานนั้นกำหนดไว้ หรือหยุดทำงานนั้นๆ เพราะร่างกายไม่เหมาะสม เช่น ราชการไทยกำหนดเกษียณเมื่อครบ 60 ปี

2. ผลกระทบ

ทางกาย - การหยุดจากการทำงานที่เคยทำอยู่เท่านั้น สุขภาพทางกายก็คงดำเนินไปตามปกติ ทั้งนี้เพราะการเกษียณอายุการงานเป็นแต่เพียงกำหนดเวลาหนึ่งของกระบวนการสูง อายุที่ดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายบ้าง ก็มักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมาก่อน

ทางจิตใจ - การที่ต้องเป็นคนว่างงาน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินชีวิต จากการที่ได้รายได้น้อยลง บทบาทที่เคยแสดงในสังคมถูกกำจัดลง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามตำแหน่งที่หดหายไป ทำให้ดูเป็นว่าความที่เคยได้รับการยกย่องเป็นคนสำคัญกลับกลายเป็นคนธรรมดา ทำให้มองภาพลักษณ์ตัวเองต่ำลง การเสื่อมทางกายภาพและสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ ทำให้สมรรถภาพต่ำลง

3. แนวทางแก้ไขทั่วไป ปรับแนวความคิดของตนเองเสียให้ถูกต้อง การเกษียณอายุการงานเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน มีวันเข้าทำงานก็ต้องมีวันหยุดทำงาน จงใช้โอกาสที่ว่างสร้างงานอดิเรกใหม่ๆ ที่เราสนใจและสนุกสนานกับมัน จงดูแลสุขภาพอนามัยทั้งกายและใจของท่านให้ดี สุขภาพนี้จะต้องดูแลตลอดชีวิต มิใช่มาเริ่มดูแลเอาเมื่อสูงอายุ เพราะกระบวนการสุขภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย

4. เตรียมตัวเกษียณอายุการงานไว้แต่เนิ่นๆ ควรเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่วัยดังกล่าวอย่างมี ประสิทธิภาพ

5. เป้าหมายและชีวิตที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี สามารถร่วมกิจกรรมกับเขาได้ตามอัตภาพ มีความมั่นคงที่จะนำไปสู่ความสุข อันได้แก่ทางเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

การเตรียมตัวเกษียณของผม

บั้นปลายของชีวิตก็ล้วนแต่ต้องการความสุข ความสบาย หลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดจนเกษียณ ต้องการที่จะสามารถ “เกษียณ” ได้อย่างสบาย ไร้กังวล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณเพื่อจะมีเงินเกษียณที่เพียงพอและพอเพียงให้เราไม่ต้องลำบาก

1 วางแผนทางการเงิน ไม่ใช่แค่เพื่อความมั่งคั่งเท่านั้นต้องมีสำหรับเพื่อเกษียณด้วย ทั้งการคำนวนรายจ่ายประจำวัน ค่ารักษาพยาบาลในวัยเกษียณ ทั้งนี้ต้องรู้จักออมและนำไปลงทุนโดยจะต้องมีวินั้ย สม่ำเสมอ มีการตรวจสอบติดตามผล

2 วางแผนสุขภาพ ต้องรู้จักการกินอาหารเมื่ออายุมากขึ้นรู้อะไรกินได้กินไม่ได้ แบ่งเวลามาออกำลังกาย รู้จักผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน โดยจะเริ่มตั่งแต่รุ่นๆ

http://www.eldercarethailand.com/eldercare/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3#.VvVlC-J974a

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BUDGETINGความเห็น (0)