โครงการวิจัย รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การยกระดับธุรกิจครอบครัวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คณะวิจัย สนใจทำวิจัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด

ได้เสนอ ผลผลิตและความคุ้มค่าในการวิจัย เป็นตัวอย่าง ดังนี้

ผลผลิตของการวิจัย

1.องค์ความรู้ด้านการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บทอด และส่งต่อธุรกิจครอบครัว

2.องค์ความรู้ด้านการการวางแผนสืบทอดกิจการ (Succession planning) ธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และส่งต่อธุรกิจครอบครัว

(ตัวอย่าง)

ความคุ้มค่าของการวิจัย

1) สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงการได้ระบบการจัดการในการสืบทอด และส่งต่อธุรกิจครอบครัว

2) สามารถนำเอาผลของงานวิจัยครั้งนี้ไปเป็นต้นแบบการพัฒนาคู่มือการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้


จากความตั้งใจและ รูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ทำให้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จาก วช.

มีโอกาสได้ลงภาคสนาม ในพื้นที่ อ.แม่สอดจังหวัดตาก ครับ ท่านใดมีข้อมูลหรือ อยากให้ความคิดเห็นบอกได้ครับ พบกันครับในภาคสนาม อีกไม่นานเกินรอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)