​ศพก.หนองหินปฏิบัติการเชิงรุกการเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบ

ศพก.หนองหินปฏิบัติการเชิงรุกการเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบ

วันนี้ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง เปิดเผยว่า ตนเองได้รับมอบหมายจาก นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการเรื่องศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)บ้านเมืองแก้ว ม.4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายวิชัย ทวินันท์ เป็นเจ้าของแปลง ดำเนินการพัฒนาศูนย์ฯให้ครบวงจรตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) คือ ฐานเรียนรู้ด้านการลดต้นทุน ด้านโซนนิ่ง ด้านแปลงใหญ่ ด้านการเกษตรอินทรีย์ ด้านศูนย์เรียนรู้การผลิตสิค้าเกษตร(ศพก.) และด้านธนาคารสินค้าเกษตร

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า ฐานเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้านตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ศพก.เมืองแก้ว ม.4 ตำบลหนองหิน ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆ ทั้ง 6 ฐานเรียนรู้ทั้งเรือง น้ำ ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บัญชีฟาร์ม ขณะเดียวกัน นายวิชัย ทวินันท์ เจ้าของหรือ ผู้จัดการ ศพก.บ้านเมืองแก้ว ดำเนินการสร้างโรงเรือนผักกางมุ้งอย่างถาวร ขนาดกว้าง 15 x 20 เมตร โครงหลังคาเหล็ก สูง 3-4 เมตร กำลังวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ แบบฉีดฝอย และระบบน้ำหยด ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อปลูกพืชผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี – เขียวปลี อื่นๆเป็นพืชอินทรีย์ 100% นอกจากนั้น ยังสร้างโครงซุ้มผักอินทรีย์ ตามถนนทางเดินเข้าอาคารเรียนรู้ 20-3 เมตร เตรียมปลูกพืชฝักเถาเลื้อย เช่น ถั่วผักยาว แตงร้าน ฟัก แฟง

เกษตรอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า ท่านเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์ดีเพื่อมอบให้ เกษตรกรต้นแบบ นายวิชัย ทวินันท์ แบบอย่างของเกษตรกร ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เพราะ เกษตรชั้นนำ Smart Farmer ต้องเก่ง ดี มีผลงาน ปลอดสารพิษ สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้ชุมชน ด้วย

****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน Tr.085-7567108

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)