ผลงานทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับต่างๆ

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 65

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 65

 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

 • ได้เข้าร่วม กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 64

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 64

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 64

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 63

 • ได้รับรางวัลครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นักเรียนมีผลค่าเฉลี่ยการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของครูฝนความเห็น (0)