ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์บ้านหนองฉิม (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42

ลงพื้นที่ครั้งที่1 ได้ศึกษาเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากคุณลุง สาคร ศรีลาจันทร์

คุณลุง สาคร ศรีลาจันทร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านปุ๋ยหมัก คุณลุงใส่ใจถึงผลที่มีต่อพืชผักเป็นอย่างมากหากไม่มีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแล้วพืชนั้นก็จะไม่เจริญเติบโตและให้ผลเต็มที่

คุณลุงสาคร อาศัยอยู่ที่ 186 หมู่ที่5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

คุณลุงสาคร ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองฉิม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

และก่อนหน้านี้คุณลุงสาคร ได้ร่วมกับทางเทศบาลโพรงมะเดื่อในปี2551ซึ่งจักตั้งโครงการอยู่ดีมีสุข

จุดเปลี่ยน คุณลุงสาคร ศรีลาจันทร์ ก็ได้สานงานต่อคือได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองฉิมทำให้ชาวบ้านรู้จัดมากขึ้น

คุณลุงสาคร ศรีลาจันทร์ เป็นผู้นำแบบที่ใช้แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดต้นทุนของปุ๋ยเคมี และนำทรัพยากรที่มีอยู่มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนคุณลุงได้ศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักซึ่งในอดีตชุมชนเคยใช้มาก่อน

คุณลุง สาคร ศรีลาจันทร์ ได้ใช้ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปเพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา คุณลุงได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงตนเองและนำความรู้ความเข้าใจมาอธิบาย และเห็นความแตกต่าง คุณลุงได้เป็นผู้นำให้กับชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี คุณลุงได้บอกถึงประโยชน์ต่างๆของปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะชักจูงชาวบ้านมาร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณลุง คือ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ในครัวเรือนของชาวบ้าน

คุณลุง มีลักษณะคือ เป็นผู้มีความเสียสละ คือคุณลุงสละเวลาว่างมาศึกษาเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์เผื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กลับชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42ความเห็น (0)