​ปลดหนี้ครู คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหรือเลวลง

ครูที่ประพฤติตนชัดเจนว่าขาดทักษะในการควบคุมตนเอง ไม่ควรให้เป็นครูอีกต่อไป เพราะจะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อสังคมอย่างยิ่ง ในด้านการฝึกนักเรียนให้เป็นคนดี

ปลดหนี้ครู คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหรือเลวลง

ข่าวนี้ บอกว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือครูที่มีหนี้สิน นี่คือมาตรการทางการเมือง หรือมาตรการทางการศึกษา หากเป็นมาตรการทางการศึกษา ก็ต้องมุ่งหวังให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักเรียนดีขึ้น ผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลให้ทุนวิจัย ว่ามาตรการปลดหนี้ครู จะมีผลเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือไม่ โดยหน่วยวิจัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำงานนี้คือ ทีดีอาร์ไอ

ผมเคยเขียนบันทึกเรื่องวินัยในตน ที่นี่ คนมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนใหญ่มาจากความไร้วินัยในตน ควบคุมตนเองไม่ได้ ครูที่ไม่มีทักษะควบคุมตนเอง (personal mastery) จะฝึกศิษย์ในเรื่องนี้ได้อย่างไร โดยที่เป็นที่ประจักษ์ว่าผลลัพธ์ของการศึกษาด้านลักษณะนิสัย สำคัญต่อชีวิตที่ดีของคนเรายิ่งกว่าผลด้าน คะแนนสอบดัง บันทึกนี้ และ บันทึกนี้

ผมเคยเสนอว่า ควรมีข้อกำหนดว่า ครูที่ประพฤติตนชัดเจนว่าขาดทักษะในการควบคุมตนเอง ไม่ควรให้เป็นครูอีกต่อไป เพราะจะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อสังคมอย่างยิ่ง ในด้านการฝึกนักเรียนให้เป็นคนดี

ข้อเสนอของผมมีประจักษ์พยานเห็นอยู่ในปัจจุบัน

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.พ. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)