คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว

พยาบาลPCU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว

โรงพยาบาลหาดใหญ่

บริบท(context) คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เป็น CMU ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ให้บริการคัดกรอง รักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ และครอบคลุมประชาชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลหาดใหญ่ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

หน้าที่ ให้บริการตามมาตรฐานการพยาบาลทุกกลุ่มอายุ ส่งตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอย่างรวดเร็ว โดยประเมินความรุนแรงของโรค และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นเป็นองค์รวม รวมถึงการให้สุขศึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง และเยี่ยมบ้านติดตามงานตามตัวชี้วัด

หน้าที่และเป้าหมาย ให้บริการตามมาตรฐานการพยาบาลทุกกลุ่มอายุ ส่งตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอย่างรวดเร็ว โดยประเมินความรุนแรงของโรค และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นเป็นองค์รวม รวมถึงการให้สุขศึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง และเยี่ยมบ้านติดตามงานตามตัวชี้วัด

ขอบเขตการบริการ

•งานรักษาพยาบาล ให้บริการรักษาโรคในคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 120 – 160 ราย/วัน

•งาน WBC / ANC / Pap smear/TB

•งานบริการสุขภาพในชุมชน คัดกรองโรค ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับศูนย์สาธารณสุขเขตเมือง(ศสม.)

•งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ให้บริการและสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคตามสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของหน่วยบริการในเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่

•งานโครงสร้างพิเศษ โครงการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(รักษาโรคเบื้องต้น)

กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

ระบบบริการในคลินิก

•คัดกรองผู้มารับบริการโดยใช้ Early detect service เพื่อสามารถคัดแยกผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ส่งตรวจ ส่งต่อไม่ผิดแผนก และได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง ทันเวลา

• เชื่อมต่อบริการจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ มายังคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ลงสู่ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ศูนย์แพทย์ชุมชน เพื่อให้ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ

การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

พัฒนางานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดัน ให้ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้ได้ 70% ขึ้นไป

งานนโยบายเร่งด่วน CKD (ตรวจ LAB ประจำปีให้ได้ภายใน ต.ค 58 – มี.ค.59 )

Service 18 Dec 2015.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่ความเห็น (0)