โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 4ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. การเตรียม และการสร้างสวนมะม่วง (รศ. ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. การเตรียม และการสร้างสวนมะม่วง (ต่อ) (รศ. ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. การจัดทรงพุ่มและเทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

โทร 034 281084-5 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โครงการ และ ใบสมัครการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (1)