วาระมหามงคลของศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ผู้ใช้หลักรัฐประศาสนศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ใบประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปรากฏข้อความสดุดีเกียรติคุณ ดังนี้

" นายวิชา มหาคุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๐ และเนติบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๑๑ ปริญญาโททางนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๖ และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๓ ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๑ ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๑ จากสถาบันพระปกเกล้า นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำดับ

นายวิชา มหาคุณ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหาร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช่าติ เป็นกรรมการอาวุโสของสถาบันป้องกันปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์พิเศษแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสถาบันศาลยุติธรรม มีผลงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นที่ประจักษ์ แสดงถึงการใช้ศักยภาพทางการบริหารให้ปรากฏเด่นชัด นอกจากนี้ นายวิชายังมีผลงานที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ รองประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ รองประธานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้ก่อตั้งสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ของสำนักงานปปช

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิชา มหาคุณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญต่อประเทศชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต นายวิชา มหาคุณได้แสดงถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการประยุกต์หลักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาตร์มาใช้ เป็นผู้นำทางด้านการบริหาร ที่มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงองค์กร ไปสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดีตลอดมา

จากการพิจารณาประวัติและผลงานของนายวิชา มหาคุณ เห็นได้ว่า เป็นทั้งนักบริหาร นักวิชาการ เป็นผู้นำทางด้านการบริหาร จะเห็นได้ว่าผลงานทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีมาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดมา

ผลงานเกียรติคุณเป็นที่ดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ของนายวิชา มหาคุณ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

ในโอกาสต่อมาของช่วงเดือนเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ และภรรยา คุณนวลพรรณ มหาคุณ อดึตเอกอัครราชฑูต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ เนื่องในวาระอายุครบ ๗๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ ยังความปลาบปลื้มในน้ำพระราชหฤทัยอันสุดประมาณมิได้

อดีตผู้บังคับบัญชา องค์กรภาคีเครือข่ายและเพื่อนสนิทมิตรสหาย ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ และภรรยา ด้วยบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ และกำลังใจที่อบอุ่นเป็นสุขอย่างยิ่ง

................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 600008เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2016 08:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2016 07:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ขอแสดงความยินดีกับท่านวิชา มหาคุณด้วยครับ

ขอคารวะคนดีของชาติครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ได้รับรู้ถึงบุคคลที่มีความดีงามและการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศครับ

My cogratulations for the recognition of one Thailand 'role model'.

 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • ยายธี
 • คนใต้โดยภรรยา
 • ทิมดาบ
 • GD
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การเชิดชูเกียรติคุณของศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
 • น้องดร.ขจิต...ท่านวิชาได้รับพระราชทานปริญญาดูษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาต่างๆเป็นใบที่สี่แล้วค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...ท่านเป็นผู้ทำงานยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ไม่คำนึงถึงอิทธิพลใดๆค่ะ
 • น้องsr....ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการเชิดชูคนดีของชาติ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600008

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี