ข้อเสนอ เกี่ยวกับ "เกณฑ์เปิดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๘"

มีคนไปประชุมอะไรสักอย่าง
แล้วส่งผลมาทางไลน์ภาควิชา
เป็นเรื่องของ "หลักสูตรระดับอุดมศึกษา"


อวศ. สรุปผลประชุม ๑๘ ธ.ค.๕๘ ปริ๊นพาเลซ
สรุปผลการประชุมชี้แจงเกณฑ์ปี ๕๘


 • หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติโดยสภา ม. ก่อนวันที่ 11 พค. 59 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปี 48 ได้
 • จบ ป.บัณฑิต สามารถเรียน ป. บัณฑิตขั้นสูง ได้โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท
 • อ. ประจำหลักสูตรสามารถซ้ำได้หลายหลักสูตรในเวลาเดียวกัน แต่ยังคงห้ามข้ามระดับ ระหว่างหลักสูตร ป. ตรี และหลักสูตรบัณฑิตเช่นเดียวกับเกณฑ์ 48
 • ภาษาอังกฤษของ อ. บรรจุใหม่ ให้ ม. กำหนดกฎเกณฑ์เองภายใน 2 ปีแรก โดย ม. ต้องแจ้งรายละเอียดให้ กกอ. ทราบ หลังจาก 2 ปีนั้นแล้ว กกอ. จะพิจารณาอีกครั้ง
 • เกณฑ์ปี 58 การรับ นศ. ใหม่ ในหลักสูตร ป. เอก ต้องแจ้ง สกอ. เรื่องเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษในการรับ นศ. ใหม่เข้าศึกษา
 • ผลงานวิชาการอาจเป็นตำรา หนังสือ บทความได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • หลักสูตร ป. ตรี ผู้สอนเน้นเพียงคุณวุฒิหรือตำแหน่งวิชาการ ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องผลงานวิชาการ
 • อ.ใหม่ จบปริญญาเอกที่จะทำหน้าที่เป็น อ. ประจำหลักสูตร อนุโลมให้ต้องมีผลงาน 1รายการใน 2 ปี หรือ 2 รายการ ใน 4 ปี เมื่อเป็น อ. ประจำหลักสูตร จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนทำหน้าที่อื่นในหลักสูตรได้อีก
 • อ. จบ ดร. ใหม่ ไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร ป. เอก
 • อ. ที่ปรึกษาร่วม อาจใช้ อ. ประจำ ของ ม. นั้นได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น อ. ประจำหลักสูตร หมายถึงข้ามคณะได้
 • ผลงานวิชาการของ อ. ประจำ สามารถใช้ผลงานร่วมได้
 • ผลงานของ อ. พิเศษ ต้องมีจำนวนผลงานตามเงื่อนไข ไม่ได้ดูที่กรอบเวลา
 • ศ. ดร., รศ.ดร., ผศ.ดร. และ รศ. ป. โท เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ 1:10 อ.ดร. 1:5 ถ้าเป็น ศ. ขยายเพิ่มเป็น 1:15 ต้องผ่านสภา ม. แต่เพิ่มเกินได้ต้องผ่าน กกอ.
 • ม. ต้องจัดระบบการคัดลอกผลงาน และถอดถอนวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ
 • ผลงานทางวิชาการของ อ. ต้องเผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2556) และไม่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนในผลงาน เพียงขอให้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น ๆ
 • ข้อมูลจากการประชุมวันที่ 18 ธค. สามารถประยุกต์ใช้ได้เลย และ สกอ. จะจัดทำประกาศเวียนให้ทราบ
 • หลักสูตร ป. ตรี สายวิชาการ และสายวิชาชีพ ต่างกันตามการมีหรือไม่มีสภาวิชาชีพมากำกับ หรือร่วมมือกับภาคธุรกิจ สามารถจัดทำเป็น 2 ลักษณะในหลักสูตรเดียวกันได้ เจ้าของหลักสูตรต้องกำหนดในหลักสูตร และป. ตรี สายวิชาชีพไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย ม. อาจดำเนินการเองได้
 • อ. เก่าย้าย ม. การทดสอบภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับ ม. ที่รับว่ากำหนดเกณฑ์อย่างไร ภายใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับ กกอ. กำหนดใหม่อีกครั้ง
 • อ. สัญญาจ้าง 9 เดือน ทำหน้าที่ อ. ประจำหลักสูตรครบถ้วน สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบและประจำหลักสูตรได้
 • อ. ในหลักสูตรภาษาต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องให้ กกอ. พิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 18
 • สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ถ้ามี มคอ. 1 กำหนดแล้วให้ใช้ตามนั้น ถ้าไม่มีให้ใช้ตาม isced 2013 หรือเสนอ กกอ. พิจารณาเป็นกรณีไป
 • หลักสูตรปกติกับโครงการพิเศษ สอนนอกเวลา ใช้ อ. ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้
 • หลักสูตรตามเกณฑ์ 48 อ. สามารถข้ามไปเป็น อ. ตามหลักสูตรเกณฑ์ 58 ได้ โดยไม่ทำให้หลักสูตรตามเกณฑ์ 48 ไม่ผ่านการประเมิน
 • การสอน 50 % ของ อ. พิเศษ ใช้วิธีให้ อ. พิเศษ และ อ. ประจำ ต้องอยู่ร่วมการสอนแบบ team teaching ทุกคาบตลอดภาคการศึกษา ถือว่าเข้าเกณฑ์ 50 %
 • (ศ. ดร. กิตติชัย เสนอว่า "หรืออาจกำหนดให้ต้องมี อ. ประจำรับผิดชอบในทุกรายวิชา ส่วนการกำหนดชั่วโมงสอนขึ้นอยู่กับการบริหารหลักสูตร")
 • (อ. สมบูรณ์วัลย์ เสนอให้ขอพิเศษเป็นกรณีตามแต่ละสาขาวิชา)
 • ผลงานวิชาการของ อ. ประจำหลักสูตรนับย้อนหลัง 5 ปี โดยให้นับปีที่เสนอเป็นปีแรก เช่น เสนอปี 2559 ให้นับ 59 58 57 56 และ 55
 • งานสร้างสรรค์ต้องแสดงให้เห็นว่ามีพื้นฐานมาจากงานวิจัย สามารถใช้เทียบเป็นงานวิจัย
 • กรณี อ. จาก ม. อื่นที่ทำหน้าทั่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีผลงานวิชาการตามแบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มิใช่คุณสมบัติของ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ ม. ตนเอง


นี่น่าจะยังไม่ใช่ข้อสรุป หรือ ประกาศ หรือ ข้อบังคับ
เป็นเพียงข้อเสนอจากที่ประชุม เพื่อจะเสนอ สกอ. ต่อไปแน่ ๆ เลย
เอามาบันทึกเก็บไว้ก่อน เพราะกำลังจะต้องทำหลักสูตรพอดี

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่งความเห็น (0)