ประชุมใหญ่ประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

วันที่ 18 ธัวาคม 2558 เวลา 14.00-17.00 น ประชุมใหญ่ประจำปี 2558 คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ณ.สำนักงานมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เลขที่ 71/39 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

วาระการประชุม

1.เรื่องเพื่อทราบ

2.รายงานผลการดำเนินงานปี 2558

3.รายงานสถานะการเงินในปัจจุบัน

4.พิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2559

5.พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

6.พิจารณาการเปิดบัญชีฝากประจำและนำเงินจากบัญชีออมทรัพย์เดิมโอนไปฝากในบัญชีฝากประจำแทน และใช้บัญชีออมทรัพย์เดิมเป็นบัญชีสำหรับรายรับและรายจ่ายในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งรายข่ายในการบริหารจัดการมูลนิธิฯ

7.พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานและอำนาจหน้าที่

8.เรื่องอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)