บ้านกึ่งวิถี (HALFWAY HOUSE)


บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) เป็นโปรแกรมช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ขาดผู้อุปการะ ให้มีที่พักอาศัย และ มีงานทำชั่วคราวระหว่างออกจากคุกกลับคืนสู่สังคม .......................


บ้านกึ่งวิถี (HALFWAY HOUSE)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ในปัจจุบันเรือนจำประเทศต่างๆ ได้นำโปรแกรมบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) มาใช้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แอฟริกาใต้ และ เกาหลีใต้ เป็นต้น สำหรับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ (Full Parole) นักโทษที่พ้นโทษเพราะจำคุกครบกำหนดโทษ หรือ นักโทษที่พ้นโทษเพราะได้รับลดวันต้องโทษจำคุกแต่ไม่มีผู้อุปการะ และ สำหรับนักโทษที่เหลือโทษน้อยในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สำหรับโปรแกรมบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ บ้านกึ่งวิถี ของแคนาดา ข้อมูลโดยสังเขปจากบทความ เรื่อง การพักการลงโทษตอนกลางวันและบ้านกึ่งวิถีในแคนาดา (Day Parole and Halfway Houses in Canada) โดย วิลลี่ กิ๊บส์ เว็บไซต์ http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๒๕๔๖๖/๑๔/ Chapter %๒๐๔-K.pdf?๑ พบว่า บ้านกึ่งวิถีในแคนาดา ได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรกในปี ๑๙๗๐ สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของนักโทษที่พ้นโทษเพราะจำคุกครบกำหนดโทษ นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ (Full Parole) และ นักโทษที่ลดวันต้องโทษจำคุกแต่ไม่มีผู้อุปการะ ดำเนินการภายใต้แนวคิดการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม และ แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักโทษสามารถกลับสู่ชุมชนที่เคยอยู่อาศัย เคยทำงาน ก่อนต้องโทษ โดยเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง Halfway House คือ นักโทษส่วนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะกลับคืนสู่ชุมชน เพราะถูกจำคุกมาเป็นนานทำให้ขาดทักษะการเข้าสังคม


บ้านกึ่งวิถี ในแคนาดา (Halifax)


บ้านกึ่งวิถี ในแคนาดาเรามี ๒ ประเภท คือ บ้านกึ่งวิถี หรือ ศูนย์ชุมชนเจ้าพนักงาน (CCCs) ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ และ บ้านกึ่งวิถี หรือ ศูนย์ชุมชนของเอกชน (CRCs) หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ในลักษณะงานอาสมัคร ( voluntarism) โดยส่วนใหญ่ของบ้านกึ่งวิถี ในแคนาดาจะเป็นบ้านกึ่งวิถีของเอกชน (CRCs) มีขนาดที่สามารถรองรับนักโทษได้ประมาณ ๑๐-๔๐ คน มีที่ปรึกษาประจำศูนย์ประมาณ ๓-๖ คน มีลักษณะการดำเนินงานใน ๒ รูปแบบ คือให้บริการเฉพาะที่อยู่หลับนอน ซึ่งนักโทษจะได้ออกไปทำงานในช่วงเวลากลางวันและกลับเข้าบ้านกึ่งวิถีในช่วงเวลาเย็น และ รูปแบบที่มีงานให้นักโทษทำพร้อมที่พัก และ อาหาร เพื่อให้สามารถหารายได้เป็นของตนเอง และ นำรายได้ส่วนหนึ่งมา บริหารกิจการบ้านกึ่งวิถี ด้านกิจกรรมในบ้านกึ่งวิถี เช่น การทำงาน การฝึกอบรม และ กิจกรรมอื่น โดยจะมีการประชุมในตอนเย็นประมาณ ๑ – ๒ ครั้ง ต่อสัปดาห์ เพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต และ การใช้สารเสพติด เป็นต้น โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือการเคารพกฎ กติกา ไม่กระทำละเมิดเงื่อนไขของบ้านกึ่งวิถี และ เงื่อนไขการพักการลงโทษ ที่อาจส่งผลให้ถูกส่งตัวคืนกลับไปยังคุกกรณีที่มิได้พ้นโทษเพราะครบกำหนดโทษ


บ้านกึ่งวิถี ในแคนาดา (Nova Scotia)


โดยสรุป


บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) เป็นโปรแกรมช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ขาดผู้อุปการะ ให้มีที่พักอาศัย และ มีงานทำชั่วคราวระหว่างออกจากคุกกลับคืนสู่สังคม ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการเตรียมความพร้อมการกลับคืนสู่สังคม และ แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานคุก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional) ของนักโทษที่พ้นโทษเพราะจำคุกครบกำหนดโทษ นักโทษที่พ้นโทษเพราะได้รับการพักการลงโทษ (Full Parole) และ นักโทษที่พ้นโทษเพราะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกแต่ไม่มีผู้อุปการะ เพื่อให้นักโทษได้ทำงานหารายได้ เพื่อฝึกอบรมความรู้ ทักษะการทำงาน การใช้ชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม สำหรับผลการดำเนินงานตามโปรแกรมบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) ของคุกแคนาดาที่ผ่านมา นั้น ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถช่วยให้นักโทษมีรายได้จากการทำงานเก็บไว้ใช้สอยเมื่อกลับคืนสู่สังคม นักโทษที่ออกไปทำงานรับจ้างส่วนหนึ่งได้ทำงานต่อกับบริษัทนายจ้างภายหลังพ้นโทษ และ สามารถลดการกระทำผิดซ้ำลงได้ อย่างมีนัยสำคัญ


......................อ้างอิง

ข้อมูลเนื้อหาจาก บทความเรื่อง Day Parole and Halfway Houses in Canada By Willie Gibbs

ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th/search?q=Halfway+Houses+in+ canada&espv =๒&biw=๑๓๖๖&bih=๖๖๗&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwib๑๙ee๓๖ HJAhUDLqYKHUPWBQwQ_AUIBigA&dpr=๑ เว็บไซต์ http://www.chicagonow.com/concerned-citizens-of-ch... และ เว็บไซต์ http://properties.mitula.ca/halfway-houses-nova-sc...


ความเห็น (8)

ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการจองจำ ขอบคุณมากครัับ

ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับเรือนจำในประเทศต่าง ๆ ไปด้วย ผู้ต้องโทษคงไม่ค่อยเครียดนะคะ ถ้าสถานที่ดีและสะอาดขนาดนี้

น่ายินดีนะคะ พวกเขาจะได้เตรียมกลับสู่ครอบครัว ชุมชนอย่างมั่นใจ

บ้านเรามีมั๊ยคะ

บ้านกึ่งวิถีของไทย ได้แก่ บ้านสวัสดี ของมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ ให้การสงเคราะห์ที่พักชั่วคราวแก่ผู้พ้นโทษ ระหว่างติดต่องาน (สำหรับผู้พ้นโทษชาย) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเลขที่ 33/12 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ขอบคุณมากครับอาจารย์ nui

ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักชั่วคราวสำหรับผุ้พ้นโทษน่ะครับ ยกเว้นของเกาหลีใต้ที่ใช้สำหรับนักโทษใกล้พ้นโทษ ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์กุหลาบ มัทนา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง