เนื่องด้วยในวันนี้ (14 พ.ย. 49 ) คณะจากสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สอส. ผู้สนับสนุนทุนเยี่ยมชมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ซึ่งดำเนินโดย COPs Healthy Workplace at WU. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับการเติบโตของชุมชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายผลได้เกือบทั่วทั้งองค์กร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันถึง 17 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายที่จะให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ผ่านกิจกรรม 5ส, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีชีวิตชีวา ซึ่งทำให้คนก็เป็นสุข งานได้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งตนเองคิดว่าปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้คือ
1. มีผู้บริหารที่เป็นผู้เอื้ออำนวย คอยให้กำลังใจ สนับสนุน ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
2. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลอย่างทั่วถึงของสมาชิก
3. การมีหน่วยงานแกนนำที่มีความยินดีแบ่งปัน ได้แก่ พัสดุ การเงิน สำนักวิชาสหเวชฯและส่วนกิจการนักศึกษา
4. การมีกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องให้สมาชิกร่วมเรียนรู้ในการคิด ทำไปพร้อมกัน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในการขับเคลื่อนโครงการ
6. การมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนพี่อำนวย ซ้ายสุด รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์, พี่ติ๋ม จินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ, พี่สาว จินตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์, พี่โจ๊ก พิพัฒน์พันธ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนการเงินและยังมีพี่ต้อย กรมาศ สงวนไทร หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ, พี่เส็ง สิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการและอาจารย์วันสุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอาหารว่างสุขภาพสำหรับ คนวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

ตนเองในฐานนะสมาชิกคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจและชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆ ของเราที่ทำให้เรามีรอยยิ้มทั้งวัน...และก็ต้องร่วมก่อร้างสานฝันต่อไป...ขอบคุณคะ
                                                                                   ปิติกานต์ (เม)