ການຮຽບຮຽງປຶ້້ມປະກອບການສອນ

2014-2015 ໄດ້ຮຽບຮຽງປື໊ມ ວິຊາ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສາຍປະຖົມຕໍ່ເນື່ອງພັກແລງ ລະບົບ 11+1+2 ປີ 2

201໌5 ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສາຍ ຄະນິດສາດ ລະບົບ 12+4 ປີ 4

ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລະບົບ 12+4 ປີ 4

ໄດ້ຮຽບຮຽບປຶ໊ມ ວິຊາການປະເມີນຜົນການສຶກສາ ສານຄູອະນຸບານ ລະບົບ 12+4 ປີ 1

ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມ ວິຊາ ວັດຜົນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສຳລັບ ສານຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພັກແລ້ງ ລະບົບ 11+1+2 ປີທີ 3

2016 ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມ ວິຊາ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ ລະບົບ 12+4 ປີ 4

ໄດ້ຮຽບຮຽງປື້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ລະບົບ 12+4 ປີ 4

ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ລະບົບ 11+1+2 ປີ 3

ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມການສອນຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມ ສຳລັບສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 11+1+2 ປີ 2

2019 ໄດ້ຮຽບຮຽງປື້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ສໍາລັບສາຍມັດທະຍົມ ສອນໄດ້ມ 1-ມ7

        ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມ ວິຊາການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສຳລັບສາຍປະຖົມ ລະບົບ 12+4 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ຈັນທະວີໄຊ ແຫວນພະຈັນความเห็น (0)