ການເຮັດວຽກ

ສົກຮຽນ ຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ລະດັບຕຳແໜ່ງ

1999-2000 ຄູສອນ ຄູສອນ ຄຸສອນ

2000-2003 ຄູສອນ ຄູທີ່ປຶກສາ ຄູສອນ

2003-2008 ໜ່ວຍງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ອອກປະກາສະນີຍະບັດຄູ ຄູສອນ ໜ່ວຍງານ

2008-2009 ໜ່ວຍງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ອອກປະກາສະນີຍະບັດຄູ ຄູສອນ ໜ່ວຍງານ

ຄູທີ່ປຶກສາ ໜ່ວຍງານ

2009-2010 ໜ່ວຍງານ ຄູທີ່ປຶກສາຫ້ອງ ໜ່ວຍງານ

2010-2011 ຮອງຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ຄູທີ່ປຶກສາຫ້ອງ ຮອງຫ້ອງການ

2011-2012 ຮອງຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ ຄູສອນ ຮອງຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ

2012-2013 ຮອງຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ຄູສອນ ຮອງຫ້ອງການ

2013-2014 ຮອງຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ຄູສອນ ຮອງຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ

2014-2015 ຮອງຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ຄູສອນ ຮອງຫ້ອງການ

2015-2016 ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ຄູສອນ ຮອງຫ້ອງການ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ຈັນທະວີໄຊ ແຫວນພະຈັນความเห็น (0)