วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย - KM อุดมศึกษา และเครือข่ายเบาหวาน

การจัดรความรู้ เป็นการจัดการให้เกิดการสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนางาน คน องค์การ และความเป็นชุมชน

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย - KM อุดมศึกษา และเครือข่ายเบาหวาน

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายมาก

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ KM 3.0_วัลลา.pdf

สรุปได้ว่า KM เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ ทำให้เรียนอย่างสนใจและสนุก

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)