สังคมวิทยาคุก ตอน บทบาททางสังคมวิทยาของนักโทษชาย

บทบาททางสังคมวิทยาคุก (Prison Sociology) ของนักโทษชาย ที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ คือ การจัดลำดับชั้นในหมู่นักโทษชาย (Shopfloor) และ การสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางสังคมวิทยาของนักโทษชาย (hegemonic)..............................................


สังคมวิทยาคุก ตอน บทบาททางสังคมวิทยาของนักโทษชาย


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


สังคมวิทยาคุก (Prison Sociology) ตอน บทบาทของทางสังคมวิทยานักโทษชาย กรณีศึกษาตามทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทชายหญิง (Gender Theory) และ ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทผู้ชาย (Theories of Masculinities) ข้อมูลจากรายงานวิจัย เรื่อง Gender Theory and Prison Sociology : Using Theories of Masculinities to Interpret the Sociology of Prisons for Men by CAROLYN NEWTON วารสารฮาวเวิร์ดความยุติธรรมทางอาญา เล่มที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 193-202 สิงหาคม 1994 ประกอบด้วยสาระสำคัญ โดยสังเขป ดังนี้คุกเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันสังคม ที่มีความเชื่อมโยงเป็นห่วงโช่กับกลุ่มนักโทษที่มีความจำเป็น บังคับให้ต้องปรับตัว เชื่อถือ และ ปฏิบัติตนให้เข้ากับ กฎระเบียบ วัฒนธรรม สังคม และ ชุมชนคุก ตลอดเวลาที่อยู่ในคุก (prisonisation) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ พฤติกรรม ความเป็นตัวตน และ วัฒนธรรมของนักโทษ รายงานวิจัย ได้แสดงให้เห็นว่าการนำทฤษฎีเกี่ยวบทบาทชายหญิง (Gender Theory) และ ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทผู้ชาย (Theories of Masculinities) มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ทดสอบ บทบาทของนักโทษชายตามหลักของสังคมวิทยาคุก พบประเด็นการศึกษาที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประเด็น คือ ประเด็นบทบาททางสังคมวิทยาของนักโทษชายที่มีความคล้ายคลึงกับการครอบงำ (fratriarchies) เช่น วัฒนธรรม การจัดลำดับชนชั้นในหมู่นักโทษชายในคุก (Shopfloor) และ ประเด็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางสังคมวิทยาที่มีลักษณะเป็นการแสดงความเป็นผู้มีอำนาจหรือมี อิทฺธิพลที่เหนือกว่านักโทษคนอื่นๆของนักโทษชาย (hegemonic) นอกจาก นั้น ศักยภาพ ประสบการณ์ในอดีตของนักโทษชาย (interpretions) และ สภาพแวดล้อมคุกของนักโทษชาย ทั้งสภาพแวดล้อมที่ถูกกีดกันในทางเพศ การสูญเสียอิสรภาพและความรับผิดชอบส่วนบุคคล รวมตลอดถึง กระบวนการ prisonisation ที่ทำให้นักโทษชายมีความจำเป็น และ ถูกบังคับให้ต้องปรับตัว เชื่อถือ และ ปฏิบัติตนให้เข้ากับ กฎระเบียบ วัฒนธรรม สังคม และ ชุมชนคุก ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นตัวตนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนักโทษชาย มีความสัมพันธ์กับบทบาทของทางสังคมวิทยาคุก (Prison Sociology) ของนักโทษชาย ที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ความสัมพันธ์กับการจัดลำดับชั้นในหมู่นักโทษชาย (Shopfloor) และ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางสังคมวิทยาของนักโทษชาย (hegemonic) อย่างมีนัยสำคัญ


……………………อ้างอิง


  • รายงานวิจัย เรื่อง Gender Theory and Prison Sociology: Using Theories of Masculinities to Interpret the Sociology of Prisons for Men by CAROLYN NEWTON
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น

ขอบคุณมากครับอาจารย์ Dr. GD