ในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ทางคณะฯได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขึ้นในหัวข้อ แนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ แนวทางการขอทุน IRPUS  โดยเชิญอาจารย์ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ และ อาจารย์ธันยวีร์ เพ็งแป้น โดยข้าพเจ้าได้ไปติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของโสตฯ ตลอดทั้งโครงการ