สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับการวิจัยการศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสังคมไทย


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนากรอบทิศทางการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับการวิจัยการศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสังคมไทย

จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒๗ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)