ยางพาราทำอะไรได้บ้าง วทน. มีคำตอบ

เมื่อวันที่ 1-2 กย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือ ศวภ.2 ร่วมกับ สำนังกานอุตสหากรรมจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา ให้กับกล่มผู้ประกอบการใน 5 จังหวัด อีสานตอนบน 1 อุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางมาที่สุดในภาคอีสาน โดยทาง ก.วิทย์ฯ ได้นำเทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราของหน่วยงานในสังกัด เช่น

  1. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับยางพารา ของ วว.
  2. การจัดการน้ายางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต(GRASS) สารรักษาสภาพน้ายางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย(TAPS/STAP) การพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง จาก สวทช.
  3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพืชเกษตรรายแปลง สทอภ.
  4. การเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วย “ชุดเตารมควันยางจอมประหยัด" โครงการ itap
  5. สารสกัดน้ำยางพาราเพื่อผลิตเป็นเครื่อสำอางค์ จาก มอ.

ท่านไดสนใจเข้าไปโหลดเอกสารได้ที่

http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/blog...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)