กรอบความคิดหลักของการปฏิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กรอบความคิดหลักของการปฎิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม

"ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

เนื่องจากศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอม สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ยกระดับความตื่นรู้ทางปัญญา ยกระดับความฉลาดรู้ด้านสื่อและวิถีสุขภาวะ บนพื้นฐานของความดี ความงามและความสุข ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ ตลอดจนสามารถนำคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นพลังในการพัฒนานโยบายและพลังแนวรุกในการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การแก้ปัญหาทางสังคม การขับเคลื่อนในมิติต่างๆ จากการยกระดับทุนทางวัฒนธรรม จะนำไปสู่สังคมและประเทศชาติที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแบบอย่างของนานาอารยประเทศได้ในที่สุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องส่งเสริมการสานพลังยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน นักวิชาการ เอกชนและองค์กรภาครัฐให้เกิดดุลยภาพการจัดการและการพัฒนานโยบายสาธารณะทางวัฒนธรรม และเกิดการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม จึงสมควรมีนโยบายและกฏหมายรองรับให้เกิดองค์กรสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติสนับสนุนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ภายในปี ๒๕๗๕ ประชาชนคนไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งการบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การเข้าถึง การมีส่วนร่วมในการสร้างดุลยภาพการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีองค์กรสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ กองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดแผนแม่บทระดับชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม การเกิดพื้นที่สร้างสรรค์กายภาพและพื้นที่สื่อสาธารณะเพื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั่วถึง มีคุณภาพและหลากหลาย พัฒนาผู้สร้าง ผู้เสพ และผู้สนับสนุนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนฐานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นพลังในการพัฒนานโยบายและพลังแนวรุกในการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การแก้ไขปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข การขับเคลื่อนในมิติต่างๆจากการยกระดับทุนทางวัฒนธรรม จะนำไปสู่สังคมและประเทศชาติที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ

คัดลอกจาก "สมุดปกขาว" แจกในเวทีสัมมนา การรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วม นโยบายปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฯธรรม จริยธรรมและศาสนา

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)