วัฒนธรรมคุก (Prison Culture)

ปัจจัยด้านผู้บริหารคุก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุก (Prison Culture) ที่จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ มิฉะนั้น คุกก็เป็นได้แต่เพียงสถานที่ทำธุรกิจที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับผู้บริหารคุกได้มากยิ่งกว่าการค้ายาเสพติด เพราะคุกเกี่ยวข้องกับงบประมาณคุกจำนวนมหาศาล เช่น งบประมาณก่อสร้างคุก เทคโนโลยีคุก ค่าอาหารคุก รวมตลอดถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ประชาชนคาดไม่ถึงทั้งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และ เสรีภาพของนักโทษ เช่น การย้ายนักโทษ การให้นักโทษออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ รวมตลอดถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเปิดบ่อนการพนัน ในเรือนจำ การค้าโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดในเรือนจำ และ การซื้อขายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ .............................

วัฒนธรรมคุก (Prison Culture)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุก อาจแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • ปัจจัยด้านนักโทษ เนื่องจากในคุกมีนักโทษหลายประเภท เช่น นักโทษที่มีอิทธิพล นักโทษที่เป็นพ่อค้า นักโทษขาใหญ่นักโทษเก๋าคุก นักโทษขี้ยา และ นักโทษหัวหมอ ฯลฯ ซึ่งนักโทษประเภทต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุกในด้านต่างๆ เช่น การลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ และ การค้ายาเสพติดในเรือนจำ ฯลฯ
  • ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น คุกก็เป็นได้แต่เพียงสถานที่เพาะพันธุ์ของอาชญากรรม ความรุนแรง และ ความสิ้นหวัง
  • ปัจจัยด้านกฎหมาย หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโทษ โดยที่การกำหนดโทษจะต้องมีความพอดีกับความผิดที่ได้กระทำ
  • ปัจจัยด้านผู้บริหารคุก การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้บริหารคุกเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คุก มิฉะนั้น คุกก็เป็นได้แต่เพียงสถานที่เพาะพันธุ์ของอาชญากรรม ความรุนแรง และ ความสิ้นหวัง
  • ปัจจัยสากลของกระบวนการ prisonization หมายถึง ปัจจัยด้านระยะเวลาต้องโทษซึ่งมีที่มาจากปัจจัยด้านกฎหมาย ที่การกำหนดโทษจำคุกจะต้องมีความพอดีกับความผิดที่ได้กระทำ เพราะการกำหนดโทษจำคุกที่มีระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมคุก และ อาจก่อให้เกิดกระบวนการ prisonization ที่ส่งผลกระทบถึงการกระทำความผิดซ้ำ


ลักษณะโดยทั่วไปของวัฒนธรรมคุก


  • ลักษณะวัฒนธรรมคุกโดยทั่วไป มีลักษณะไม่คงที่ ไม่แน่นอน และ อันตราย
  • วัฒนธรรมคุกเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของนักโทษ และมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์คุก และ การปกครองนักโทษ
  • วัฒนธรรมคุกเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของภาพรวมคุกเชิงประจักษ์ และ ทฤษฎีสังคมวิทยาคุก


โดยสรุป

เมื่อถูกตัดสินจำคุก สิ่งแรกที่นักโทษจะต้องเรียนรู้ คือ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมคุก และ วัฒนธรรมคุกจะมีอิทธิพลต่อนักโทษอย่างมีนัยสำคัญ จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และ ความรุนแรงต่อชีวิตในคุก ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อนักโทษ แต่ยังมีอิทธิพลต่อพนักงานที่ทำงานอยู่ในคุก

โดยเฉพาะปัจจัยด้านผู้บริหารคุก ที่จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ มิฉะนั้น คุกก็เป็นได้แต่เพียงสถานที่ทำธุรกิจที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับผู้บริหารคุกได้มากยิ่งกว่าการค้ายาเสพติด เพราะคุกเกี่ยวข้องกับงบประมาณคุกจำนวนมหาศาล เช่น งบประมาณก่อสร้างคุก เทคโนโลยีคุก ค่าอาหารคุก รวมตลอดถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ประชาชนคาดไม่ถึงทั้งผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และ เสรีภาพของนักโทษ เช่น การย้ายนักโทษ การให้นักโทษออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ รวมตลอดถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ การค้าโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดในเรือนจำ และ การซื้อขายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งถ้าปล่อยให้วัฒนธรรมคุกเป็นเช่นนี้ คุกก็ยังคงได้ชื่อว่า เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ของอาชญากรรม ความรุนแรง และ ความสิ้นหวัง หรือ แดนสนธยา หรือโรงเรียนโจร อีกต่อไป


.....................


เอกสารอ้างอิง


The Effect of Prison Culture on Prison Staff. Qualitative Research Methods,

Author Cory Contini, Year 2010

ข้อมูลภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.theguardian.com/culture/2010/may/30/ten...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาคุกมากๆครับ

ผมเรียกตามฝรั่งน่ะครับอาจารย์ต้น ขอบคุณมากน่ะครับ