หนึ่งความเห็นเสนอให้เป็นวิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.

หนึ่งความเห็นเสนอให้เป็นวิสัยทัศน์สำนักงาน กศน....

วิสัยทัศน์หน่วยงานราชการที่ผ่านมามักคิดกันเปลี่ยนไปทุกเวลาแห่งปีงบประมาณ แสดงถึงว่าองค์การยังไม่รู้จักตนเองว่าจะไปในทิศทางใดให้มั่นคงและยังหลงทางไม่รู้จักตัวตนว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรที่ทางธุรกิจใช้คำว่า Core Business อันเป็นภารกิจหลักที่สร้างความเป็นผู้นำเฉพาะด้านให้องค์การได้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีพลังให้คนในองค์การจดจำนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างท้าทาย หน่วยราชการมากมายได้ใช้ถ้อยคำพรรณาแสดงคุณค่าที่ต้องการใส่ไปในวิสัยทัศน์ทำให้เป็นข้อจำกัดที่ทั้งผู้บริหารและทีมงานต่างก็ไม่มีใครจำได้ จึงไม่มีความหมายในการฝังไว้ในจิตวิญญานของการนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งหากทุกคนมีจุดร่วมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ก็จะปรับความคิดที่กระจัดกระจายสู่เป้าหมายเดียวกัน ทุกคนมีความสำคัญแม้ว่าหน้าที่จะต่างกันจะช่วยสร้างสรรค์ Value สู่คุณค่างานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้

ในส่วนวิสัยทัศน์ของสำนักงาน กศน.นั้น หากวิเคราห์ตามพันธกิจที่ติดตามองค์การมาโดยตลอดอันเป็น Core Business ที่ควรต้องทำให้ดีวันดีคืนซึ่งหน่วยงานอื่นไม่มี อันมาจากวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยที่รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่นอกโรงเรียน ประกอบการนำแนวคิดดัชนีพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ที่มีการวัดการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆทั่วโลกจาก 3 ด้านคือ 1. การมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดี 2. การเข้าถึงความรู้ และ 3. มาตรฐานคุณภาพชีวิต. ดังนั้น จึงใช้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.ว่า. " สังคมแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทย ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ส่วนการที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคก็จัดการนำไปใส่ในพันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งการกระทำทั้งหมดก็ไปบรรลุที่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการเข้าถึงโอกาสของการศึกษาตลอดชีวิตอยู่ดี นี่คืออมตะของวิสัยทัศน์อันเป็นตัวตนของ กศน. ที่ขอเสนอ...

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

รองเลขาธิการ กศน.

18 ส.ค.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)