โค้ชให้เกิดเป้าหมายชีวิต


นักศึกษาจำนวนไม่น้อย ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไร้เป้าหมายในชีวิต ไร้พลังของความเป็นมนุษย์ ที่มีจินตนาการสูง มีพลังแห่งชีวิต ที่จะสร้างสรรค์

การศึกษาที่แท้จริง ต้องโค้ชเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล ให้ค่อยๆ งอกงาม ๗ เป้าหมายตาม Chickering’s Theory of Identity Development ไปพร้อมๆ กัน ตามขั้นตอนของพัฒนาการ จะเห็นว่า vector 5 เป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ ซึ่งควบคู่กับ vector 6 การพัฒนาเป้าหมายในชีวิต

พัฒนาการตาม ๗ เป้าหมายของชิกเกอริง ไม่มีทางสำเร็จ หากการศึกษาไทยยังดำเนินการแบบที่เป็นอยู่ คือเน้นแต่สอนวิชา สอนเพื่อสอบ เรียนเพื่อสอบ เรียนเพื่ออวด

การพัฒนาครูใหม่ และการพัฒนาครูประจำการ ต้องช่วยให้ครูพัฒนาทักษะของตน ในการโค้ชศิษย์ ให้เกิดการงอกงาม ๗ ประการ ตามชิกเกอริง โดยเฉพาะให้เกิดเป้าหมายในชีวิต จากการคิดเองของศิษย์ ไม่ใช่ครูบอก


วิจารณ์ พานิช

๑๕ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)