พบกับหลากหลายสาระ หลากหลายรสของการใช้การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา   วันที่   1 ธันวาคม 2549      ห้อง MR 215   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

11.00-12.30 .   เสวนา  สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ  ในทุกมุมมอง

มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย  รศ.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล 
         รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 โดย  ผศ.วิบูลย์   วัฒนาธร
         รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย  ผศ.พิสมัย  ศรีอำไพร
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

         รองอธิการบดี
   ดร . วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ดำเนินการเสวนา


13.45- 16.30 .   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice:การจัดการความรู้"

1. มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์
  ชุมชนภาควิชาพยา-ธิ
    โดย  นางชวดี  นพรัตน์   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
2.มหาวิทยาลัยมหิดล
ชุมชนแผลและออสโตมี
 โดย นางสาวจุฬาพร  ประสังสิต    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3.มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ชุมชนคนเขียน blog”
     โดย รศ.มาลินี  ธนารุณ     คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ”           
  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ    ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 
นำรายละเอียดคร่าวๆ มาเล่าสู่กันฟังแล้วพบกันนะคะ