"ปริศนาธรรม ของชีวิต"

ปริศนาธรรมวันนี้ คือ-


๑) ไปไม่กลับ ?

๒) หลับไม่ตื่น ?

๓) ฟื้นไม่มี ?

๔) หนีไม่พ้น ?

๕) โจรของใจ ?

-------๒๐/๗๕๘--------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (4)

เคยเห็นเขียนเตือนสติตามในวัด แต่ไม่สันทัศตัความปริศนาธรรม

เขียนเมื่อ 

เป็นสัจธรรมของสรรพสิ่งทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตจ้ะ

ใดใดในโลกล้วน.....อนิจจัง

เขียนเมื่อ 

This one is new to me "๕) โจรของใจ ? "

"ใจ" is "จิตต" (citta) or "สติ" (sati)? "โจร" (cora) is a robber (who steals and harms)?

(Our citta can be affected by several factors: greed and desire, impatience (restlessness), sloth (laziness), ... lack of hiri-otappa (seems to top the list ;-)

เขียนเมื่อ 

คำตอบคือ

๑) พระอรหันต์ ไปแล้วไปกลับมาเกิดอีก

๒) คนมีอวิชชา คนมิจฉาทิฏฐิ สอนเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น

๓) จิตของบุคคลที่บรรลุธรรมแล้ว จะไม่ฟื้นหวนกลับอีก

๔) กรรม ไม่มีใครพ้นกรรมไปได้

๕) ความชั่วที่แทรกแซงจิต เหมือนโจรขโมยความดีไปหมด