การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี 2558

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี 2558 มาไว้ ณ เวบบล๊อกแห่งนี้ กรุณาเลือกดึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อไป ครับ และหากมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ผมจะนำเสนอ ณ ที่เวบบล๊อกแห่งนี้ในโอกาสต่อ ๆ ไป

ข้อมูล upload วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
1. ประกาศ สพม.39 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

2. ปฏิทินดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี 2558

หนังสือราชการ สพม.39
1. ถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ที่ ศธ 04269 / ว 4654 ลงวันที่ 17 กค. 2558

2. ถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ศธ 04269 / ว 4658 ลงวันที่ 17 กค. 2558

แบบเสนอชื่อผู้แทน
1. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
2. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
3. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
4. ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. ผู้แทนองค์กรเอกชน
6. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ใช้ประกอบกับแบบเสนอชื่อทุกตำแหน่ง)

แนวปฏิบัติโดยสรุป
ให้ผู้มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ สพม.39 ลงวันที่ 17 กค. 58 โดยใช้แบบเสนอชื่อผู้แทนที่ตรงกับเงื่อนไขของตนเอง และให้ผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ พิมพ์ข้อมูลในแบบประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศ ฯไปยัง กลุ่มอำนวยการ สพม.39 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์แบบเสนอชื่อและประวัติ จัดทำเป็นไฟล์ตระกูล word เพื่อให้ใช้พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ครับ)

ข้อมูล upload วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
หนังสือราชการ สพม.39

- ถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ที่ ศธ 04269 / ว 4888 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและเลือกผุ้แทนองค์กร สมาคมในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประกาศ สพม.39
1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรและสมาคม ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ข้อมูล upload วันที่ 7 สิงหาคม 2558
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ได้เชิญคณะกรรมการร่วมประชุม เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเล็ก สพม.39 เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ทำให้มีผลการเลือกตามประกาศที่แนบด้านล่าง

หนังสือราชการ สพม.39

- ถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ที่ ศธ 04269 / ว 5072 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ...

ประกาศ สพม.39
ประกาศผลการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

** ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
1. คำสั่ง สพฐ.ที่ 6 / 2558 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
2. คำสั่ง สพฐ.ที่ 8 / 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 แต่งตั้งผู้แทนองค์กรหรือสมาคม
3. คำสั่ง สพฐ.ที่ 13 / 2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)