นิเทศตัวชี้วัด


เมื่่อระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๔ รุ่น โดยผู้ตรวจการอัยการ(นายวิชช์ จีระแพทย์ ) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแต่ละรุ่น ตามกำหนดการ ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด มีจำนวน ๙ สำนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๔๒ คน

รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ สำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๗๓ คน

รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ สำนักงานที่เกี่ยวกับคดีอื่น ๆ จำนวน ๖๖ คน และ

รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นสำนักงานที่เกี่ยวกับดำเนินคดีพิเศษ จำนวน ๔๔ คน

ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีสำนักงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละตัว ได้ร่วมชี้แจงและร่วมบรรยายกับคณะที่ปรึกษาในแต่ละรุ่นด้วย

การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯในแต่ละมิติ พร้อมนำไปจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจและสอบถามเจ้าภาพตัวชี้วัด และวิทยากรที่บรรยาย เพื่อได้รับความกระจ่างและเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละตัว อันจะทำให้แต่ละสำนักงานได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ตรงกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับองค์กรที่ถ่ายทอดเป้าหมายลงไปยังสำนักงานตามกรอบการประเมินผลฯ มี ๔ มิติ มีตัวชี้วัดจำนวน ๑๕ ตัวชี้วัดหลัก และ ๘ ตัวชี้วัดย่อย

โดยแยกแต่ละมิติ ดังนี้

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิผล จำนวน ๓ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดย่อย

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน ๕ ตัวชี้วัดหลัก และ ๕ ตัวชี้วัดย่อย

หลังจากการประชุมคาดว่า ผลที่ได้รับจากประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีความรู้ ความเข้าใจกรอบตัวชี้วัดแต่ละตัวที่สำนักงานต้องรับผิดชอบ และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #นิเทศตัวชี้วัด
หมายเลขบันทึก: 591950เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2015 05:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กรกฎาคม 2015 05:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี