นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ

เรือนจำนิวซีแลนด์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐานในห้องขังสำหรับบริการนักโทษ ทั้งในเรือนจำของรัฐและเรือนจำเอกชน เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิดในการลดค่าใช้จ่ายคุก และ แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือในเรือนจำ ผลปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้กระทำความผิดกฎหมายในเรือนจำ แก้ปัญหายาเสพติดในเรือนจำ การสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ การสั่งของผิดกฎหมายเข้าเรือนจำ สามารถประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือได้เป็นจำนวนมาก และ สามารถลดการกระทำความผิดซ้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ


นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.โทรศัพท์มือถือในเรือนจำของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม ห้ามนำเข้า ห้ามใช้ ห้ามมีไว้ในครอบครอง แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า เรือนจำของประเทศต่างๆ ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้กระทำผิดกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาผ่านการสั่งการทางโทรศัพท์มือถือของนักโทษในเรือนจำ เช่น การสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ การสั่งของผิดกฎหมายเข้าเรือนจำ การสั่งจ่ายเงินในธุรกิจที่ผิดกฎหมายจากในเรือนจำ และ การสั่งฆ่าจากในเรือนจำ เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์ความต้องการสำหรับโทรศัพท์มือถือเถื่อนในเรือนจำที่มีสูง แต่ปัจจัยด้านอุปาทานด้านปริมาณโทรศัพท์มือถือเถื่อนในเรือนจำมีน้อย จึงส่งผลให้โทรศัพท์มือถือในเรือนจำมีราคาแพงและผู้ลักลอบนำเข้าจะมีกำไรสูง และส่งผลให้โทรศัพท์มือถือเป็นปัญหาคู่กับเรือนจำในประเทศต่างๆ ตลอดมา สำหรับนวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือในเรือนจำ ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือในเรือนจำของนิวซีแลนด์ โดยจะเป็นการกล่าวถึง แนวทางการดำเนินงาน แนวคิด และ ผลการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือในเรือนจำของนิวซีแลนด์ จากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ http://prisoncellphones .com/blog /2015 /05/07/phones-in-cells-at-nzs-newest-prison/ โดยสังเขป ดังนี้


โทรศัพท์มือถือในเรือนจำ


แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดที่สำคัญอย่างน้อย 4 แนวคิด คือ

  • แนวคิดในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ เกิดจากแนวความคิดและความเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือในเรือนจำเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักโทษในการใช้กระทำความผิดต่างๆในเรือนจำ
  • แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ เกิดจากแนวความคิดและความเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือในเรือนจำเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักโทษในการใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าสามารถแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำได้เท่ากับสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำได้
  • แนวคิดในการลดค่าใช้จ่ายคุก เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่มีราคาสูงมาก เช่น อินเตอร์เซ็ป บอดี้สแกน และแจมเบอร์ ซึ่งบางรายการมีราคาสูงนับพันล้านบาท จึงได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือในเรือนจำโดยการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานที่มีคุณลักษณะเฉพาะให้บริการในห้องขังนักโทษซึ่งมีราคาถูก ค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีประสิทธิภาพมาก เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน
  • แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ เป็นการให้นักโทษได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัว ภริยา และบุตร หรือบุคคลซึ่งนักโทษแจ้งความประสงค์และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ จะสามารถช่วยให้นักโทษลดความเครียด เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ และสามารถช่วยให้นักโทษลดการกระทำความผิดซ้ำเมื่อกลับคืนสู่สังคม
แนวทางการดำเนินงาน

เรือนจำนิวซีแลนด์ ได้มีการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานที่ได้รับการออกแบบระบบให้มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ระบบบันทึกเสียง บันทึกข้อมูล ไว้บริการในห้องขังนักโทษทั้งในเรือนจำของรัฐและเรือนจำเอกชน โดยนักโทษจะสามารถใช้โทรศัพท์คุยกับญาติ คนในครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง ภริยา บุตร หรือบุคคลที่ตนได้แสดงความประสงค์ไว้ในบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้โทรศัพท์ได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน แต่มีข้อจำกัด ด้านข้อมูลที่ใช้ในการพูดคุยจะต้องไม่เป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ และจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดตามกฎเกณฑ์ที่ทางเรือนจำกำหนด


ระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับให้บริการนักโทษในเรือนจำ


ผลการดำเนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการดำเนินงาน พบว่า โทรศัพท์ขั้นพื้นฐานในเรือนจำนิวซีแลนด์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนักโทษใช้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานจำนวนมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับนักโทษในเรือนจำนิวซีแลนด์ ทำให้นักโทษได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัว ภริยา บุตร และ ญาติ บ่อยครั้ง ช่วยลดความเครียด ทำให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการลดการกระทำผิดซ้ำ สามารถลดปริมาณการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือ และ ยาเสพติดเข้าเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้โทรศัพท์มือถือกระทำผิดกฎหมายของนักโทษในเรือนจำ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนได้เป็นจำนวนมากเพราะโทรศัพท์พื้นฐาน ดังกล่าว มีราคาถูก ช่วยในการประหยัดงบประมาณของเรือนจำแทนการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยีอื่นที่มีราคาสูงนับพันล้านบาท
โดยสรุป

เรือนจำนิวซีแลนด์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐานในห้องขังสำหรับบริการนักโทษ ทั้งในเรือนจำของรัฐและเรือนจำเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้กระทำความผิดกฎหมายในเรือนจำ เพื่อแก้ปัญหายาเสพในเรือนจำ ฯลฯ เพื่อให้นักโทษได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัว ภริยา บุตร และ ญาติ หรือบุคคลซึ่งนักโทษแจ้งความประสงค์และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำได้บ่อยครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางเรือนจำกำหนด ช่วยลดความเครียด เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิดในการลดค่าใช้จ่ายคุก และ แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ ผลปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้กระทำความผิดกฎหมายในเรือนจำ แก้ปัญหายาเสพติดในเรือนจำ การสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ ฯลฯ และ สามารถประหยัดเงินงบประมาณของเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือได้เป็นจำนวนมาก รวมตลอดถึงสามารถลดการกระทำความผิดซ้ำได้อย่าง มีนัยสำคัญ


............................
เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลภาพประกอบจาก

เว็บไซต์ http://prisoncellphones.com/blog/2011/08/01/smuggled-cell-phones-a-prisoners-most-dangerous-weapon/ เว็บไซต์ http://www.poppaganda .net/tag/และ เว็บไซต์ http://www.gtl.net /correctional-facility-services/
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น