๖๕๗. การเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

การเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ระยะนี้...ฉันถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

เรียกว่า "บ่อยมาก"...ฉันได้ทำหน้าที่ของฉันอย่างเต็มความรู้...

ความสามารถ...สิ่งสำคัญ นั่นคือ...การมีจิตใจที่มี "คุณธรรม"

มาเป็นอันดับหนึ่ง...ตั้งมั่นอยู่บนหลัก "คุณธรรม"...ทำเพื่อทุกฝ่าย

ให้เป็นธรรมให้มากที่สุด...

การเป็นคณะกรรมการสอบสวน...ฉันร่วมกับผู้บริหารระดับ...

และน้อง ๆ ทีมงานนิติกร...ร่วมดำเนินการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง...

ได้สอบถาม ซักถาม ตามที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง...หลังจากที่

เขามีหลักฐานเดิมที่ส่งมาให้คณะกรรมการได้ศึกษาในเบื้องต้น...

บางครั้ง...มีเรื่องที่ฉันสงสัย ฉันจะสอบถามและให้เขาเล่าให้ฟัง

มีจุดใดที่เป็นประเด็น ฉันก็จะถาม ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง...

บางครั้ง...พบเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ...ของเจ้าหน้าที่

เป็นกระบวนการที่ถ้าในตอนนั้น...ถ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบ

ฉันจะทำการแก้ไขก่อนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องบานปลาย

จนตั้งกรรมการสอบ...ฉันถือว่า...เรื่องแบบนี้ คือ "เทคนิคในการทำงาน"

ของแต่ละบุคคล จะไม่เหมือนกัน...ฉันคงจะใช้วิธีจากความคิดของฉันเอง

เพื่อช่วยเหลือเขาก่อนที่จะปล่อยให้เรื่องบานปลาย...

เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ก็จริง...แต่ถ้าการหาวิธีการกระทำให้ถูกต้องภายใต้ระบบการทำงาน

ก็น่าจะทำได้...ในการทำงาน บางครั้ง...ต้องใช้สติ ปัญญา

เพื่อเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้งานเกิดปัญหาขึ้นได้

เรียกว่า..."แก้ไขเสียตั้งแต่ต้น...ไม่ให้บานปลาย"...ไปแก้ไขในปลายเหตุ...

ฉันใช้คำถาม...ที่ผู้เสียหายบอกว่า..."ฉันใช้คำพูดเหมือนทนายถามเลย"

นี่ก็เป็น "เทคนิค" ของฉันเอง...เทคนิค คือ การอาศัยประสบการณ์ + ความรู้

ที่ตัวของฉันมีอยู่...ในการตั้งคำถาม เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตอบ...

และคำตอบก็คือ...ถ้าเป็นเรา ๆ จะไม่ทำแบบที่เกิดปัญหาเช่นที่กำลัง

สอบสวนอยู่นี้...

ดังนั้น ในการทำงาน งานบางเรื่องต้องอาศัยเทคนิค วิธีการทำงาน

เข้ามาช่วยเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จไปได้...โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ

เงินที่บุคคลต้องรับผิดชอบมากมายเป็นล้าน ๆ...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)